Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 6
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 13
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 17
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar L [ Visa alla ]

L

Lagerbidrag till BNP-tillväxten

Definition:

Lageromslaget i procent av föregående års BNP-nivå.

Förklaring:

I försörjningsbalanstabeller redovisas normalt de olika komponenternas procentuella volymutveckling, men för lagerinvesteringarna redovisas i stället lagerbidraget till BNP-tillväxten.

Lageromslag

Definition:

Årets lagerförändring minus föregående års lagerförändring.

Förklaring:

Lageromslaget är alltså positivt om lagren ökar mer än föregående år eller minskar mindre än föregående år.

Likvid

Definition:

Mått på hur enkelt en tillgång kan omsättas till pengar. En likvid aktör har tillgångar som snabbt kan omsättas i pengar.

Lågkonjunktur (lågt resursutnyttjande) 

Definition:

BNP-nivån är lägre än potentiell BNP-nivå.

Lång ränta

Definition:

Ränta på lån med bindningstid längre än ett år.

Förklaring:

Ränta på lån med bindningstid längre än ett år.

Lönediskriminering

Förklaring:

Drabbar den som får lägre lön på osakliga grunder, till exempel på grund av kön, etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller liknande.

Löneelasticitet

Definition:

Arbetsutbudets löneelasticitet mäter med hur många procent antalet arbetade timmar ändras när lönen ökar med en procent.

Lönenormering 

Definition:

När en bransch sluter kollektivavtal innan övriga branscher och dessa avtalade löneökningar fungerar som norm för efterföljande branschers löneavtal.

Lönepott

Definition:

Den summa pengar, som är fastslagen i ett centralt avtal och som de lokala parterna vid lönerevisionstillfället ska fördela mellan de löntagare som omfattas av avtalet.

Förklaring:

Pottens storlek brukar anges i procent av lönesumman. Beräkningen av pottens storlek bestämmer inte hur stora de individuella löneökningarna ska vara. Alla centrala löneavtal, i vilka potter förekommer, medger också att potten kan vara större än vad som anges i avtalet, dock inte mindre.

Lönesumma

Definition:

Timlön gånger antalet arbetade timmar.

Förklaring:

Av arbetsgivaren utbetald lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Timlönen enligt nationalräkenskaperna beräknas som lönesumman dividerat med antalet arbetade timmar för anställda.

Löneökning utöver de centrala avtalen (restpost)

Definition:

Löneökning utöver de centrala avtalen (även benämnt restpost), består av löneökningar som man har kommit överens om i lokala avtal och som inte har siffersatts i centrala avtal, samt individuella lönetillägg. Vissa förändringar av löntagarnas sammansättning som påverkar genomsnittslönen ingår också i restposten.

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb