Analys av prisutvecklingen

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera prisernas utveckling i förhållande till kostnaderna inom olika branscher.

Löpande avstämningar har skett med Konkurrensverket. Konjunkturinstitutet har även diskuterat analyser och metodval med myndighetens makroekonomiska råd som består av forskare inom akademin.

Fyra specialstudier har framtagits inom ramen för uppdraget. Den första specialstudien beskriver och jämför prisutvecklingen i Sverige med utvecklingen i ett antal europeiska länder. I den andra specialstudien analyseras prisutvecklingen med hjälp av Konjunkturinstitutets prismodell PRIOR. Syftet är att belysa om priserna har höjts mer än vad som kan förklaras av högre produktionskostnader. Den tredje specialstudien analyserar vinstutvecklingen i Sverige i näringslivet som helhet samt i ett urval av branscher. Syftet är att belysa om det finns indikationer på att den höga inflationen i Sverige, utöver högre produktionskostnader, även återspeglar högre vinster i företagen. Den fjärde specialstudien analyserar om genomslaget av förändringar i energipriser, importpriser, växelkurs med mera på livsmedelspriser har förändrats de senaste åren. Rapporten "Prissättning hos svenska företag 2023" sammanställer analysen från ovannämnda specialstudier.

Flaskor i butik

Uppdragsformuleringen:

Myndigheten ska analysera hur priserna har ökat i förhållande till kostnaderna inom bland annat dagligvaruhandeln. Myndigheten ska avgöra vilka andra branscher som bör omfattas av analysen. Vid uppdragets genomförande ska löpande avstämningar ske med Konkurrensverket. Uppdraget ska senast den 20 december 2023 redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).