Statistik och data

Prognosdatabasen innehåller prognoser för en rad makroekonomiska variabler, tillsammans med historiska tidsserier av faktiska data för prognosvariabler. Dessa data produceras i samband med våra prognosrapporter, fyra gånger per år. Innehållet kan ändras mellan rapportutgåvorna.


Utöver den senaste prognosen innehåller också prognosdatabasen data från tidigare rapporter med start i december 2015 samt tabeller med urval av tidigare prognoser.

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern. Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

KI:s långsiktiga scenarioberäkningar sträcker sig till och med 2060 och publicerades senast i februari 2024 i samband med uppdrag i Långtidsutredningen 2023 Pdf, 589.8 kB..

Dokumentation av den tidigare publiceringen i september 2022 finns här: "Långsiktigt referensscenario för svensk ekonomi" Pdf, 371.9 kB..

Här hittar du ett urval av datafiler som prognosavdelningen använder. Data är lagrat i textfiler eller i workfiles. För att använda workfiles krävs att du som användare har Eviews installerad på din dator.

Konjunkturinstitutets data är öppen data

Du får utan kostnad ladda ner obegränsade mängder data från Konjunkturinstitutets webbplats. Det är också tillåtet att bearbeta, kopiera och sprida datamaterialet vidare till andra användare. Detta gäller även kommersiell användning och det gäller både manuell hämtning via gränssnittet på webbplatsen och hämtning via databasens API.

Data kan laddas ner i flera olika format, bland annat som textfiler och Excelfiler. Det finns möjligheter att spara länkar till uttag i databasen och att automatisera datahämtningen med hjälp av ett API.

Vid användning och distribution ska Konjunkturinstitutet alltid anges som källa. Konjunkturinstitutet får dock aldrig framstå som avsändare av bearbetad eller manipulerad statistik eller anges som källa till användarens egna analyser och slutsatser.

Datamaterialet och databastjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Konjunkturinstitutet reserverar sig för eventuella förseningar och brister i datamaterialet.

Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Konjunkturbarometerns statistik består av sammanställningar av företagens och hushållens enkätsvar om synen på den egna och den svenska ekonomin. Resultatet publiceras i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. I vår statistikdatabas finns ett omfattande datamaterial där det bland annat går att hitta längre tidsserier och mer detaljerade uppdelningar. Konjunkturbarometern hushåll är en del av Sveriges officiella statistik.

Konjunkturbarometerns data

Datamaterialet i statistikdatabasen uppdateras varje månad, i samband med att Konjunkturbarometern publiceras. Publiceringsdatum finns i kalendariet.

Konjunkturinstitutets prognoser

Konjunkturinstitutet gör regelbundet prognoser för svensk och internationell ekonomi. Resultatet publiceras i rapporten Konjunkturläget.

Prognosdata

I vår prognosdatabas finns ett omfattande datamaterial med bland annat fler prognosvariabler och längre tidsserier, med både prognoser och historiska utfall för prognosvariablerna.

Datamaterialet i prognosdatabasen uppdateras fyra gånger per år, i samband med att Konjunkturläget publiceras. Publiceringsdatum finns i kalendariet.

Kan Konjunkturinstitutet tillhandahålla bearbetade data?

Bearbetningar och andra tjänster kan ibland utföras av Konjunkturinstitutet som uppdrag mot avgift.

Statistiksekretess

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess inom myndighetens statistikverksamhet för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Det innebär att exempelvis statistiskt primärmaterial, såsom enskilda personers och företags svar i Konjunkturbarometerundersökningarna, skyddas av sekretess.