2023-12-18

Regeringsuppdrag: Internationell jämförelse av prisutvecklingen i olika produktgrupper

Internationell jämförelse av prisutvecklingen i olika produktgrupper

I denna specialstudie jämförs utvecklingen av konsumentpriserna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien och euroområdet som helhet. Bland länderna som ingår i jämförelsen är Tyskland det land där konsumentpriserna sammantaget har ökat mest sedan 2019 till och med oktober 2023. Det är framför allt förhållandevis stora prisökningar på energi och livsmedel som förklarar utvecklingen. Finland och Danmark har haft de lägsta sammanlagda konsumentprisökningarna.

I Sverige har konsumentprisökningen varit i princip lika stor som i euroområdet, men exklusive energi har priserna ökat mer i Sverige än i samtliga länder som ingår i jämförelsen. I både Sverige och Norge har såväl varu- som tjänstepriserna ökat mer än i de övriga jämförelseländerna. En del av prisökningarna beror på de växelkursförsvagningar som skett i både Sverige och Norge. Det går dock inte utifrån analysen i denna studie att kvantifiera hur mycket växelkursen har bidragit till prisutvecklingen i Sverige relativt andra faktorer.

De svenska livsmedelspriserna har sammantaget ökat mer än i Finland, Danmark, Norge och Frankrike men mindre än i Tyskland och Spanien. Över lag tycks de europeiska livsmedelspriserna ha konvergerat under de senaste åren i och med att de länder som hade en förhållandevis låg prisnivå 2019 har haft en högre prisutveckling än länderna som hade en hög initial prisnivå. Sverige sticker inte ut nämnvärt från det sambandet.