Organisation

Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet där kärnan i verksamheten är prognosavdelningen där majoriteten av medarbetarna arbetar fördelade på tre enheter. Därtill finns enheterna Miljöekonomi och Konjunkturbarometern.

KI:s organisation består av sex enheter, varav tre är samlade under en prognosavdelning. En enheter utgör stöd till verksamheten.

Prognosavdelningen

Enheterna på prognosavdelningen gör prognoser och analyser inom sina respektive områden. Arbetet omfattar även att utveckla nya ekonomiska och ekonometriska modeller.

Realekonomisk analys

Enheten arbetar bland annat med BNP i Sverige och omvärlden, konsumtion, investeringar, export, import, produktion, näringslivets vinster.

Offentliga finanser, arbetsmarknad och prisbildning

Enheten arbetar bland annat med den offentliga sektorns finanser, offentlig konsumtion, offentliga investeringar och transfereringar, Riksdagens och regeringens finans- och budgetpolitiska mål, skatte- och bidragssystemen, arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, löner och löneutveckling, samt inflation.

Forskning och makroekonomiska scenarier

Enheten bedriver forsknings- och utvecklingsarbete för att förbättra underlaget för prognoser och makroekonomiska scenarier. I arbetet ingår metod- och modellutveckling, tillämpad forskning och olika typer av utredningar.

Miljöekonomisk forskning

Enheten gör miljöekonomiska analyser samt metod- och modellutveckling. Arbetet sker ofta i samarbete med andra myndigheter som Statistiska centralbyrån, Naturvårsverket och Energimyndigheten. Analyserna omfattar miljöekonomiska styrmedel och andra åtgärder, som kan vara aktuella när regering och riksdag tar ställning till miljöpolitiska frågor. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. 

Konjunkturbarometern

Enheten producerar varje månad rapporten Konjunkturbarometern om svenska företags och hushålls syn på sin egen och Sveriges ekonomi. Rapporten bygger på en enkätundersökning där företag och hushåll svarar på frågor om nuläge och framtid. Konjunkturbarometern ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler.

Kommunikation, it, processtöd och administration

Inom den administrativa stödenheten ligger ansvaret för flera viktiga områden som bidrar till arbetet på hela myndigheten bedrivs på ett effektivitet och ändamålsenligt sätt. Dessa områden inkluderar kommunikation, it, personaladministration, registratur, juridik, stöd för olika arbetsprocesser och andra administrativa uppgifter.