Styrning och uppföljning

Generaldirektören styr Konjunkturinstitutet och preciserar målen för verksamheten och verksamhetens inriktning.

Finansdepartementet styr myndigheten främst genom en instruktion och ett regleringsbrev, som beskriver uppdraget. I årsredovisningen redovisas hur uppdraget har uppfyllts och hur målen uppnåtts under året.

Regeringsuppdrag

2022

  • Uppdrag att analysera prissättning hos svenska företag under 2022
  • Uppdrag till Konjunkturinstitutet att publicera långsiktiga scenarier för utvecklingen av svensk ekonomi
  • Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering
  • Uppdrag att upprätta förteckningar över statistik som levereras till Regeringskansliet