Styrning och uppföljning

Generaldirektören styr Konjunkturinstitutet och preciserar målen för verksamheten och verksamhetens inriktning.

Finansdepartementet styr myndigheten främst genom en instruktion och ett regleringsbrev, som beskriver uppdraget. I årsredovisningen redovisas hur uppdraget har uppfyllts och hur målen uppnåtts under året.

Regeringsuppdrag

2023

  • Uppdrag om effekter på efterfrågan av prisförändringar inom energi- och miljöområdet (dnr 2023-285)
  • Analys av prisökningar (dnr 2023-310)

2022

  • Uppdrag till Konjunkturinstitutet att publicera långsiktiga scenarier för utvecklingen av svensk ekonomi (dnr 2022-310)
  • Uppdrag att upprätta förteckningar över statistik som levereras till Regeringskansliet (dnr 2022-565)