Styrning och uppföljning

Generaldirektören styr Konjunkturinstitutet och preciserar målen för verksamheten och verksamhetens inriktning.

Finansdepartementet styr myndigheten främst genom en instruktion och ett regleringsbrev, som beskriver uppdraget. I årsredovisningen redovisas hur uppdraget har uppfyllts och hur målen uppnåtts under året.

Regeringsuppdrag

2023

  • Uppdrag om effekter på efterfrågan av prisförändringar inom energi- och miljöområdet
  • Uppdrag att analysera utvecklingen av drivmedelspriserna i Sverige, även i förhållande till utvecklingen i grannländerna, samt de samhällsekonomiska och klimatpolitiska aspekterna av de förändrade priserna.
  • Uppdrag att analysera konkurrenssituationen och prisutvecklingen i förhållande till kostnader inom branscher där bristande konkurrens kan tänkas vara en orsak till ökade priser, inte minst inom dagligvaruhandeln

2022

  • Uppdrag till Konjunkturinstitutet att publicera långsiktiga scenarier för utvecklingen av svensk ekonomi
  • Uppdrag att upprätta förteckningar över statistik som levereras till Regeringskansliet