Styrning och uppföljning

Generaldirektören styr Konjunkturinstitutet och preciserar målen för verksamheten och verksamhetens inriktning.

Finansdepartementet styr myndigheten främst genom en instruktion och ett regleringsbrev, som beskriver uppdraget.

I årsredovisningen redovisas hur uppdraget har uppfyllts och hur målen uppnåtts under året.