Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Konjunkturinstitutet (org.nr: 202100-0845) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för myndighetens verksamhet och ansvarar för att de behandlas i enlighet med gällande dataskyddsreglering.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Bestämmelser för vår behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och i dataskyddslagen (2018:218).

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet och det innebär att mejl, brev och andra handlingar som upprättas i myndigheten eller kommer in till oss är allmänna handlingar. Det innebär att de på begäran ska lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Insamling och behandling av personuppgifter

Konjunkturinstitutet samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och enbart i den mån det behövs för att utföra våra uppgifter.

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. För att behandlingen ska vara laglig krävs t.ex. att den är nödvändig för att för att fullgöra ett avtal, rättsliga förpliktelser eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag till Konjunkturinstitutet att utföra är av ett allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som Konjunkturinstitutet utför är därmed också huvudsakligen av allmänt intresse och utgör den rättsliga grunden för behandlingen.

Behandling av personuppgifter om anställda

Som arbetsgivare får Konjunkturinstitutet lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Behandling av personuppgifter om arbetssökande

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan kommer bara att användas inom Konjunkturinstitutet för rekryteringsändamål. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att bevaras hos myndigheten i två år efter att rekryteringsärendet avslutats enligt Konjunkturinstitutets gallringsföreskrifter.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID BESTÄLLNINGAR AV RAPPORTER, PRENUMERATIONER OCH ANMÄLNINGAR TILL PRESSTRÄFFAR, SEMINARIER, MM

Personuppgifter som lämnas i samband med en prenumeration av nyhetsbrev eller beställning av publikationer sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att göra utskicket eller administrera din beställning. I de fall vi tar betalt för material sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till seminarier eller konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen av dessa evenemang.

I vissa fall använder Konjunkturinstitutet sig av s.k. personuppgiftsbiträde.

LAGRINGSTIDER

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Konjunkturinstitutet samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.

LÄMNAS PERSONUPPGIFTER TILL UT TILL ANDRA MOTTAGARE?

Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar. Konjunkturinstitutet är skyldig att enligt lagar, förordningar och centrala avtal lämna personuppgifter till bl.a. Arbetsgivarverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutets upphandlade bank. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer.

I Konjunkturinstitutets verksamhet används ett antal olika it-tjänster och it-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara Konjunkturinstitutets personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Konjunkturinstitutets uppdrag och enligt våra instruktioner.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Konjunkturinstitutet vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som Konjunkturinstitutet behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

DINA RÄTTIGHETER

Konjunkturinstitutet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Konjunkturinstitutet kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken rättslig grund som behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Konjunkturinstitutet inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Konjunkturinstitutet kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än som följer av lagstiftningen.

Beroende på vilken rättslig grund som behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud mejlar du till:

dataskydd@konj.se

Du kan även kontakta oss via telefon eller brev. Konjunkturinstitutets dataskyddsombud är Patrick Lindevall (tel 08-453 59 94).

Cookies på konj.se

Cookies är små textfiler som gör det möjligt för oss att få besöksstatistik från webbplatsen. Besöksstatistiken använder vi för att förbättra webbplatsens struktur och innehåll. De cookies vi använder kan inte förstöra eller på annat sätt skada din dator.

Dessa cookies använder vi

Vi använder två typer av cookies. Så kallade sessionscookies som lagras temporärt medan du befinner dig på webbplatsen och som försvinner när du stänger din webbläsare, och persistenta cookies som lagras en längre tid på din dator. Vi använder dessa:

  • JSESSIONID: används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behö-righeter.
  • sv-uts: används för att koppla ihop besökaren med tidigare besök, lagras i 1 år.
  • Cookies från Google Analytics: används för att få besöksstatistik.

Besöksstatistik

Vi använder Google Analytics för att samla besöksstatistik från konj.se. Framför allt använder vi oss av denna information:

  • Antal besökare och sidvisningar
  • Hur lång tid besökarna i snitt uppehåller sig på varje sida
  • Antal besökta sidor per besök
  • Vanliga webbläsare och vilken slags enhet som används (mobil, dator, eller surfplatta)
  • Hur våra besökare navigerar på konj.se

I samband med det vidarebefordras information till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen vi skickar vidare är anonymiserad genom att vi tar bort de sista siffrorna i användarens IP-nummer innan de skickas vidare.

Hur ser jag vilka cookies som lagras?

Webbläsare sparar normalt alla cookies i en katalog på din dator. Ett sätt att få veta vilka cookies som lagrats är att gå igenom den katalogen och undersöka innehållet. Sessionscookies behöver dock inte lagras på din dator.

Vill du inte att cookies används?

Om du inte vill att cookies används kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. I webbläsarinställningarna kan du också radera lagrade cookies.