2023-12-18

Utvecklingen av vinstandelar och enhetsvinster

Utvecklingen av vinstandelar och enhetsvinster

Under inledningen av 2022 började inflationen att stiga kraftigt i Sverige. Även om inflationen har vänt nedåt den senaste tiden, ligger den fortfarande på en hög nivå jämfört med de senaste decennierna. Detta har bidragit till att företagens kostnader för att producera varor och tjänster har ökat. Trots det har vinsterna ökat på många håll. I denna specialstudie analyseras utvecklingen av vinstandelar och enhetsvinster.

Studien fokuserar på utvecklingen sedan 2019. Utgångspunkten är att belysa om det finns indikationer på att den höga inflationen i Sverige, utöver högre produktionskostnader, även återspeglar högre vinster i företagen. Analysen baseras på nationalräkenskaperna och det vinstbegrepp som används där, driftsöverskottet (se avsnitt 3). Förutom att ge ägarna avkastning på det egna kapitalet ska driftöverskottet även täcka räntekostnader för företagets lånade kapital samt kostnader för att ersätta förslitet kapital. Därmed skiljer sig driftsöverskottet från begreppet ”vinst” så som det vanligtvis används i samband med bolagens årsredovisningar. Nivån på vinstandelarna de senaste åren relateras till historiska genomsnitt. Enhetsvinsterna utgör en del av dekomponeringen av prisutvecklingen (se avsnitt 3). Det är viktigt att notera att ett positivt bidrag från enhetsvinster till prisutvecklingen i en bransch inte kan tolkas som att ökade enhetsvinster orsakat en ökning av priserna. För att besvara frågor kring orsakssamband behöver andra metoder än de som används i denna specialstudie användas.

I studien redovisas utvecklingen i näringslivet som helhet samt i ett urval branscher. De branscher som ingår är tillverkningsindustrin och tjänstebranscherna. Vidare har tre delbranscher valts ut eftersom de ingår i vad som kan kallas livsmedelsbranscherna: jordbruk, skogsbruk och fiske, livsmedelsindustrin, samt handeln. Några delbranscher som av olika skäl bedömts vara intressanta har också valts ut: skogsindustrin, el, gas, värme och vatten, hotell- och restaurangtjänster, transporttjänster samt fritidstjänster.