2023-12-18

Livsmedelspriserna i Sverige

Livsmedelspriserna i Sverige: Har effekten av internationella prischocker blivit större?

Syftet med denna rapport är att analysera effekten av ökningar i energipriser, globala matpriser samt en svagare krona på de svenska livsmedelspriserna. Specifikt studeras om genomslaget på livsmedelspriser har förändrats över tid.

Under 2022 började inflationen i Sverige att stiga kraftigt. Bland annat ökade livsmedelspriserna markant och har sedan januari 2022 stigit med 23 procent. Den kraftiga ökningen av livsmedelspriser är inget unikt för Sverige utan liknande prisutveckling har observerats i andra länder (se Konjunkturinstitutet, 2023). Den kraftiga ökningen är dock exceptionell sett till prisutvecklingen de senaste 30 åren.

Makroekonomisk turbulens och kraftigt stigande internationella livsmedelspriser väcker frågan hur globala förändringar har påverkat de svenska livsmedelspriserna den senaste tiden. Syftet med denna rapport är att analysera effekten av ökningar i energipriser, globala matpriser samt en svagare krona på de svenska livsmedelspriserna. Specifikt studeras om genomslaget på livsmedelspriser har förändrats över tid.

Analysen indikerar att de svenska livsmedelspriserna de senaste åren har påverkats mer än tidigare av högre energipriser, globala matpriser samt en svagare krona, framför allt sedan början på 2022. Den kraftiga ökningen i livsmedelspriserna förklaras inte enbart av att de makroekonomiska chockerna har varit stora. Resultatet pekar på att det även skett en förändring i hur svenska livsmedelspriser svarar på energiprischocker, globala matprischocker och växelkurschocker. Medan det maximala genomslaget på livsmedelspriserna från en energiprischock tidigare varit närmast obefintlig, steg det till cirka 50 procent i oktober 2022. Det maximala genomslaget på livsmedelspriserna från en växelkurschock och global matprischocker ungefär fördubblades under samma period, till cirka 30 respektive 90 procent. Det ska dock betonas att beräkningarna är förenade med en betydande grad av osäkerhet. När det gäller genomslaget på livsmedelspriserna från de globala matpriserna och en svagare krona är resultaten även känsliga för valet av modellspecifikation. Det beräknade genomslaget ska därför ses som indikativt och inte som ett definitivt svar på hur stort genomslaget varit.