Underlag för den ekono­miska poli­tikens inrikt­ning

Konjunkturinstitutet gör självständiga analyser på områden som är betydande för svensk ekonomi. Våra kvartalsvisa prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och vår miljöekonomiska analys ger samhällsekonomiska aspekter av stymedel på klimat- och miljöområdet.   

Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. Våra analys utgör inte bara ett oberoende underlag för den ekonomiska politiken utan används också av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och av arbetsmarknadens parter. 

I likhet med andra myndigheter har vi en självständig ställning. Vårt analysarbete och vår forskning bedrivs därför utan politisk hänsyn.

I samband med publikationer bjuder vi in analytiker från banker, myndigheter och andra organisationer till analytikerträffar. Vi erbjuder även föreläsningar på temat konjunktur, samt miljö- och makroekonomi.