Företagens och hushållens syn på ekonomin i Konjunktur­barometern

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin, nu och i framtiden. Resultaten publiceras i rapporten Konjunkturbarometern.

Konjunkturbarometern ger snabba, kvalitativa indikationer om ekonomiska variabler. Indikatorerna är betydelsefulla som underlag för prognosarbetet.

Svar från företag och hushåll om svensk ekonomi

Företagsbarometern frågar cirka 5 500 företag varje månad om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Fyra gånger om året görs en kvartalsbarometer med fler frågor.

Enkäterna är utformade i samråd med Näringslivets nämnd för regelgranskning (NNR). Hushållsbarometern intervjuar varje månad 1 500 svenska hushåll. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

EU-barometrar

Konjunkturbarometern ingår i Europeiska kommissionens program för harmonisering av denna typ av undersökningar ”The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys”. Detta innebär ett för EU-länderna gemensamt ramverk för genomförandet av undersökningen i form av tidpunkt för utskick, undersökta branscher samt utformning av frågor. Alla EU:s medlemsländer genomför månatliga barometerundersökningar. Tidsserierna som Konjunkturinstitutet publicerar kan skilja sig från motsvarande serier publicerade av kommissionen. Det beror bland annat på att man använder olika metoder för att säsongsrensa tidsserierna. Kommissionen beräknar även nettotalen för frågorna i hushållsbarometern något annorlunda än Konjunkturinstitutet samt beräknar hushållens konfidensindikator utifrån en annan uppsättning frågor.

Europeiska kommissionens redovisning av harmoniserade konjunkturbarometrar

En del av den officiella statistiken

Resultaten från Konjunkturbarometerns frågor till svenska hushåll är en del av Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken ska alltid finnas tillgänglig i elektronisk form.

I ansvaret för det officiella statistiken ingår att se till att statistiken är:

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad

Statistiska centralbyrån, SCB, har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.Kontakt

Fredrik Johansson Tormod
Enhetschef
08-453 59 70

Så sammanställs Konjunktur­barometern

Företagens svarsfrekvens

Tidsserier över företagens svarsfrekvens finns i Statistik­databasen. Andelen som svarar finns för alla frågor i alla branscher.

Mer om Konjunktur­barometern: studier, analyser och fördjup­ningar

Hur bra prognoser ger hushållens förtroende­indikator? En undersökning av hur de två huvudsakliga konsument­förtroende­indikatorerna i Sverige – Konjunkturinstitutets och Europeiska kommissionens – kan prognostisera utvecklingen i hushållens konsumtionssutgifter. Working paper 139: 

I april 2015 ändrades metoden för att beräkna hushållens inflationsförväntningar. De nya beräkningarna började redovisas i juni 2015. Beskrivning av nyheterna:

Hur träff­säkra är företagens och hushållens inflations­förvänt­ningar på ett års sikt? Fördjupning i Konjunkturläget december 2009:

En modellbaserad prognosövning visar att prognosförmågan på korta horisonter hos en makroekonomisk modell förbättras när vissa serier från konjunkturbarometern inkluderas. Fördjupning i Konjunkturläget juni 2009:

Tipsa om sidan

Tipsa en kompis