Barometerindikatorn

Barometerindikatorn sammanfattar konfidensindikatorerna för industri, tjänster, bygg, detaljhandel och hushåll, som baseras på företagens och hushållens svar från enkäterna i Konjunkturbarometern.

Syftet med barometerindikatorn är att snabbt fånga stämningsläget i den svenska ekonomin.

Justering av indikatorer i efterhand

Indikatorerna ändras något vid varje ny uppdatering. Det beror på att en ny säsongsrensning av tidsserierna görs varje månad. Allt som oftast påverkas då närliggande observationer med en liten justering uppåt eller nedåt.

Indikatorns medelvärde är 100

Barometerindikatorn kan närmast jämföras med EU-kommissionens Economic Sentiment Indicator (ESI). Barometerindikatorn har liksom ESI ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 10.

Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 respektive under 90 visar en svagare respektive mycket svagare ekonomi än normalt.