Detta är Konjunkturbarometern hushåll

Denna information vänder sig i första hand till dig som blivit kontaktad av Origo Group för att delta i hushållsundersökningen.

Konjunkturbarometern hushåll är en undersökning som genomförs av Konjunkturinstitutet där svar från 1 500 individer samlas in varje månad och har pågått sedan 1973. Syftet med undersökningen är att ge en så aktuell bild som möjligt av hushållens syn på den egna såväl som den svenska ekonomin.

Konjunkturinstitutet är en myndighet under Finansdepartementet och vi utför undersökningen på uppdrag av regeringen. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och om sparande. Uppgifterna som samlas in används bland annat i prognosarbete både inom regering, riksdag, myndigheter och privata aktörer för att fånga upp snabba, kvalitativa indikationer om ekonomiska variabler innan faktiska utfallsiffror hunnit framställas.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt men din medverkan är betydelsefull för statistikens kvalitet. Resultaten redovisas dels i aggregerad form för alla hushåll och dels fördelade på kön, ålder och bosättningsregion.

Undersökningen genomförs av Origo Group på uppdrag av Konjunkturinstitutet. Dina svar behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen utanför Origo Group kommer att få ta del av uppgifterna annat än i avidentifierad form. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Resultatet publiceras i slutet av varje månad. Publicerade rapporter finns här.
Om du vill läsa mer om hur Konjunkturbarometern tas fram se metodboken Pdf, 1.3 MB.

EU-barometrar

Konjunkturbarometern hushåll ingår i Europeiska kommissionens program för harmonisering av denna typ av undersökningar ”The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys”. Detta innebär ett för EU-länderna gemensamt ramverk för genomförandet av undersökningen för att resultaten ska vara jämförbara.

En del av den officiella statistiken

Resultaten från Konjunkturbarometerns frågor till svenska hushåll är en del av Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken ska alltid finnas tillgänglig i elektronisk form.

I ansvaret för den officiella statistiken ingår att se till att statistiken är:

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad

Statistiska centralbyrån, SCB, har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Frågor?

Har du som uppgiftslämnare frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Origo Group på support@origogroup.com eller på telefonnummer 08-591 23 650, öppettider: 8-17.