Urval av data

Här hittar du ett urval av datafiler som prognosavdelningen använder. Data är lagrat i textfiler eller i workfiles. För att använda workfiles krävs att du som användare har Eviews installerad på din dator.

Utfallfiler är data från SCB:s nationalräkenskaper samt arbetskraftundersökningar.

Prognosfiler innehåller Konjunkturinstitutets prognoser samt ett urval av aktuella prognoser över svensk ekonomi av andra prognosmakare.

Mer information finns längre ner under länkarna.

Utfallsfiler

SCB, Arbetskraftsundersökningar (AKU)

SCB, Nationalräkenskaper (NR)

SCB, prognosfiler

Prognosfiler

Övriga filer


PSI-direktivet

Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service. Utöver den data som publiceras i prognosdatabasen och i statistikdatabasen väljer också Konjunkturinstitutet att publicera urval av data som prognosavdelningen internt använder i sina analyser.

Mer om datafilerna

Data som rör utfall kan i huvudsak återfinnas på Statistiska centralbyråns hemsida.

Konjunkturinstitutet har bearbetat data så att det finns andra aggregat samt flera säsongs- och kalenderkomponenter. Data är lagrade textfiler eller i workfiles i Eviews. För att använda workfiles måste du ha Eviews installerad på din dator.

Konjunkturinstitutet har som mål att tillgängliggöra dessa filer så snart som möjlig efter att data är publicerat hos statistikproducenterna. Filerna är också kvalitétssäkrade men det kan förekomma mindre fel, dessa justeras för så fort detta upptäcks.