KI-kommentar

Korta analyser om relevanta frågor.

 • | KI-kommentar februari 2024

  Prisförväntningar för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag


  I denna KI-kommentar jämförs prisplaner för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag i Konjunkturbarometern och Riksbankens företagsundersökning. Slutsatsen är att prisplanerna från de olika undersökningarna skiljer sig åt. Det finns därmed högre osäkerhet kring hur resultaten om företagens förväntningar på försäljningspriser ska tolkas.
 • | KI-kommentar juni 2023

  Reduktionsplikt, pumppriser och koldioxidutsläpp


  I denna KI-kommentar diskuteras de svenska reduktionsplikterna för bensin och diesel. Syftet är att kortfattat beskriva hur de svenska systemen fungerar samt hur de kan påverka drivmedelspriser och utsläpp av växthusgaser.
 • | KI-kommentar december 2022

  Finanspolitikens effekt på
  inflationen – ett allmänjämviktsperspektiv


  I denna KI-kommentar undersöks hur finanspolitiska stimulanser påverkar BNP och inflation. Med andra ord beräknas så kallade BNP- och inflationsmultiplikatorer. Åtta olika finanspolitiska instrument undersöks under två olika typer av penningpolitik, en där Riksbanken inte reagerar på den makroekonomiska utvecklingen under stimulansperioden och en där de agerar enligt en penningpolitisk regel. Vidare undersöks hur trögrörligheten i prissättningen påverkar multiplikatorernas storlek.
 • | KI-kommentar maj 2022

  Samhällsekonomiska konsekvenser av tillfällig elbrist


  Syftet med denna KI-kommentar är att kortfattat beskriva svensk elmarknads funktionssätt och att illustrera vad de möjliga makroekonomiska effekterna kan bli om tillgången på el i hela Sverige inte förbättras.
 • | KI-kommentar februari 2022

  Energi- och miljöskatter i Sverige och internationellt


  För att minska samhällets konsumtion av varor som är skadliga för klimat och miljö läggs skatter på konsumtion av sådana varor. Delvis beskattas konsumtion av energi av samma skäl. Sverige var tidigt ute med skatt på energi och miljö och utsläppen av så kallade växthusgaser har minskat över tid. I dag finns denna typ av skatter i alla OECD-länder. I denna kommentar analyseras skatteintäkter av energi- och miljöskatter och skattetrycket på klimatpåverkande utsläpp i Sverige och internationellt samt hur skatterna och skattetrycket har utvecklats över tid.
 • | KI-kommentar november

  Finanspolitiska multiplikatorer i Sverige – ett allmän-jämviktsperspektiv


  Finanspolitiken har de senaste åren tagit en större plats i diskussionerna om vilka instrument som är potentiella kandidater att använda för konjunkturstabilisering. Men för att kunna bedriva effektiv finanspolitisk konjunkturstimulans behövs information kring vilken effekt en viss finanspolitik har på BNP och arbetslösheten, det vill säga information kring hur stora de finanspolitiska multiplikatorerna är. Detta undersöks i denna KI-kommentar.
 • | KI-kommentar 11 november

  Arbetsutbudseffekter av höjda åldersgränser i pensionssystemet


  I denna studie analyseras effekterna på arbetsutbudet och pensionsuttag av höjningen av den lägsta uttagsåldern och av garantipensionsåldern, som är en del av pensionsöverenskommelsen, utifrån ett teoretiskt perspektiv. Analysen görs med hjälp av modellen ASTRID.
 • | KI-kommentar juni

  Kvantitativa lättnader och monetär finansiering – lika men ändå olika


  I denna kommentar beskrivs kvantitativa lättnader och monetär finansiering samt likheter och skillnader dem emellan. Dessutom diskuteras risker med att kvantitativa lättnader skulle kunna övergå i, eller börja uppfattas som, monetär finansiering.

Om publikationen

KI-kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Konjunkturinstitutet. En KI-kommentar har beretts av namngivna medarbetare på Konjunkturinstitutet. KI-kommentarer är en publikation som Konjunkturinstitutet ansvarar för.

Kommande publikationer

Kontakt

Ylva Hedén Westerdahl
Prognoschef
08-453 59 78