Tillgänglighetsredogörelse för konj.se

Konjunkturinstitutet står bakom den här webbplatsen. Vi gör kontinuerlig översyn av webbplatsens funktion och tillgänglighet med hjälp av digitala verktyg och tjänster.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som brister i tillgänglighet

Valideringsfel i vissa sidmallar

Det finns valideringsfel i CSS-koden för en stilmall som används på flera sidor. Detta rapporterades i granskningsrapport från Digg daterad 29 november 2022. Efter genomgång och identifiering kommer bristerna att åtgärdas.

Interaktiva diagram

Vid navigering i vissa av våra formulär (interaktiva diagram) finns följande brister:

  • Inmatningsfält saknar beskrivning
  • Selectruta saknar beskrivning
  • Textområde saknar beskrivning
  • Text saknas i formulärkontrolletiketten

Bristen kan påverka den som använder gränssnittet utan att se, med begränsad synförmåga eller med begränsad kognitiv förmåga. (WCAG 2.1: 1.3.1; 3.3.2; 4.1.2)

Rapporter och analyser i pdf-format

Äldre rapporter och analyser publicerade som pdf-filer innehåller brister i tillgänglighetshänseende. Bland annat saknar tabeller korrekta tabellrubriker, grafer och diagram saknar alternativ text. KI har bedömt att det inte möjligt att justera äldre publikationer, bland annat på grund av dokumentens omfattning. Nyare pdf:er har justerats och förbättrats ur tillgänglighetssynpunkt. Bilder och andra grafiska element har alternativ text och tabeller är korrekt taggade.

En av våra rapporter som publiceras månadsvis består i dagsläget av en pdf med tillgänglighetsbrister. Denna rapport ska under kommande år ersättas med en helt digital rapport som publiceras i html-format.

Några av våra mer omfattande rapporter har två spalter och kommer att ha det även i fortsättningen, trots att det kan göra tillgängligheten aningen sämre. I dessa rapporter visar högerspalten diagram eller liknande grafiska element som är viktiga för att pedagogiskt kunna förmedla ett ofta invecklat innehåll på bästa sätt. Det är ofta till hjälp att diagram eller liknande grafiska element finns i anslutning till det ställe de omnämns i texten. Konjunkturinstitutet har bedömt att det pedagogiska värdet i att visa diagram på detta sätt väger upp den eventuella brist det innebär i tillgänglighetshänseende.

För den som vill ta del av underlaget till diagrammen finns de alltid att tillgå i separat fil som ett komplement till själva rapporten.

En sammanfattning med de centrala slutsatserna och resonemangen finns för alla rapporter publicerad som html-sida på webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du hittar något som inte fungerar, eller problem som inte finns beskrivna här, får du gärna meddela oss.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och du kan vända dig till dem ifall du upplever att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 28 februari 2023.