Så fungerar databaserna

Du får utan kostnad ladda ner obegränsade mängder data från Konjunkturinstitutets webbplats. Du får även bearbeta, kopiera och sprida datamaterialet vidare till andra användare, också för kommersiell användning. Detta gäller både manuell hämtning och hämtning via databasens API.

Så använder du prognos- och statistikdatabaserna

Är tabellen större än 1000 rader och 30 kolumner visas inte hela tabellen på skärmen, men du kan ladda ner den som Excel-fil eller i annat format. Gränsen för nedladdning är 250 000 celler.

Så gör du för att automatisera

Databasernas gränssnitt gör det enkelt att söka och ladda ned data. I gränssnittet kan du även göra tabellinställningar och spara din sökning och på det sättet få direkt tillgång till uppdaterade prognosdata när de publiceras, utan att behöva göra om sökningen i gränssnittet (se bild 3 ovan). För de flesta användare är dessa möjligheter tillräckliga. För användare som vill automatisera och programmera hämtningen ännu mer finns databasens API. API:et kan utnyttjas på olika sätt men förutsätter vissa programmeringskunskaper. (Se bild 4 ovan).

Exempelkod för Python

Exempel 1: statistikdatabasen (Python)

Exempel 2: statistikdatabasen (Python)

Exempel 3: prognosdatabasen (Python)

Exempelkod för R

Exempel 1: statistikdatabasen (R)

Exempel 2: statistikdatabasen (R)

Exempel 3: prognosdatabasen (R)

Konjunkturbarometern företag och hushåll

Konjunkturbarometern ingår i Europeiska kommissionens program ”The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys” och medfinansieras av EU. Tidsserierna som Konjunkturinstitutet publicerar kan skilja sig från motsvarande serier publicerade av kommissionen. Det beror bland annat på att man använder olika metoder för att säsongsrensa tidsserierna. Kommissionen beräknar även nettotalen för frågorna i hushållsbarometern något annorlunda än Konjunkturinstitutet samt beräknar hushållens konfidensindikator utifrån en annan uppsättning frågor.

Resultaten från Konjunkturbarometerns frågor till svenska hushåll är en del av Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken ska alltid finnas tillgänglig i elektronisk form.