2023-12-18

Pris- och kostnadsutvecklingen 2019–2023: Analys med en prismodell

Pris- och kostnadsutvecklingen 2019–2023: Analys med en prismodell

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur priserna har utvecklats i förhållande till kostnaderna inom bland annat dagligvaruhandeln. Denna specialstudie utgör en del av redovisningen av detta uppdrag och använder en input-output-baserad prismodell för att analysera frågan.

Med hjälp av modellen beräknas en teoretisk prisutveckling utifrån den kostnadsutveckling på insatsvaror och arbetskostnader som varit. De modellbaserade beräkningarna jämförs sedan med den faktiska prisutvecklingen. Modellen täcker hela ekonomin och resultat för samtliga branscher inom näringslivet redovisas. Dagligvaruhandeln i sig kan dock inte särredovisas av datatillgänglighetsskäl. I stället redovisas resultat för prisutvecklingen på livsmedel, jordbruksvaror, för handeln totalt och för samtliga andra produkter i ekonomin.

Huvudfokus i denna studie är perioden från andra kvartalet 2019 till andra kvartalet 2023. Efter 2019 inträffade både covid-19-pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Dessa händelser i kombination med andra faktorer ledde till stora kostnadsökningar för företagen. Tidsperioden är vald för att kunna fånga upp hela effekten av kostnadsökningarna från 2020 till första halvåret 2023.