Inflation 


Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. I regel avser inflation konsumentpriserna beräknade med konsumentprisindex, men inflation är egentligen ett mer generellt begrepp som kan avse även andra priser i samhället, till exempel priserna på investeringsvaror, och skulle kunna beräknas med andra metoder än de som används för att beräkna konsumentprisindex.