Konsumentprisindex, KPI


Officiellt index som visar hur priserna på de varor och tjänster som hushållen konsumerar sammantaget har utvecklats relativt ett visst basår. I Sverige fastställs det månadsvis av Statistiska centralbyrån. Syftet i Sverige är i första hand att mäta förändringen i levnadskostnaden för svenska hushåll till en bibehållen standard. Den årliga förändringen i indexet används ofta som ett mått på konsumentprisinflationen.