Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar B [ Visa alla ]

B

BNI

Förklaring:

Bruttonationalinkomst. Lika med bruttonationalprodukt (BNP) plus löner, räntor, aktieutdelningar och avkastning från direktinvesteringar från utlandet minus löner, räntor, aktieutdelningar och avkastning från direktinvesteringar till utlandet. BNI används bland annat för att jämföra levnadsstandard och fastställa EU-avgifter och bistånd.

BNP

Förklaring:

Bruttonationalprodukt. Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period.

BNP per invånare

Förklaring:

Bnp delat med antal invånare, även kallat BNP per capita. Används för att jämföra levnadsstandarden .

BNP-gap

Förklaring:

Den procentuella skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP. Ett mått på hur stort resursutnyttjandet är i ekonomin.

BNP-tillväxt

Förklaring:

Procentuell förändring av BNP i fasta priser, det vill säga förändringen i värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land, justerat för prisökningar.

Balansindex 

Förklaring:

Ska fastställas av regeringen när den automatiska balanseringen i pensionssystemet är aktiverad, det vill säga när skulderna i pensionssystemet överstiger tillgångarna. Då understiger balanstalet för det aktuella året 1,0000. Används för att indexera pensionsbehållningar och pension när den automatiska balanseringen i pensionssystemet är aktiverad. Balanseringen pågår till dess att balansindex når samma värde som inkomstindex. Balansindex baseras på produkten mellan balanstalet och inkomstindex.

Balanskrav 

Förklaring:

Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren. Balanskravet är ett av de tre budgetpolitiska målen som ingår i det finanspolitiska ramverket (se även Utgiftstak och Överskottsmål).

Balanstal

Förklaring:

Kvoten mellan pensionssystemets tillgångar och skulder. Fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Pensionsmyndigheten.

Barometerindikatorn 

Förklaring:

En indikator på utvecklingen i den svenska ekonomin baserad på information i enkätundersökningen Konjunkturbarometern.

Budgeteringsmarginalen

Förklaring:

Skillnaden mellan utgiftstaket och de takbegränsade utgifterna. Regeringens riktlinje är att budgeteringsmarginalen ska vara minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna för innevarande år, 1,5 procent för nästa år och 2 procent och 3 procent för de två respektive åren därefter.

Budgetproposition 

Förklaring:

Regeringens förslag till statsbudget för det kommande budgetåret.

Budgetutrymme (reformutrymme)

Förklaring:

Budgetutrymmet i staten visar utrymmet för nya finanspolitiska åtgärder för en specifik tidshorisont givet ett strukturellt sparande som är förenligt med överskottsmålet. Budgetutrymmet beräknas som skillnaden mellan det strukturella sparandet vid oförändrade regler i den offentliga sektorn och överskottsmålet.

Byggbranschen

Förklaring:

Definieras som branscherna 41–43 enligt SNI 2007, kallas också huvudgrupp F. De företag och andra ekonomiskt verksamma organisationer vars huvudsakliga verksamhet är byggnation och byggrelaterade tjänster. Alltifrån utformning av byggprojekt, anläggning av vägar, elinstallationer, måleriarbeten, med mera.

Bytesbalans 

Förklaring:

Transaktioner med utlandet avseende handel med varor och tjänster, löner, avkastning på kapital samt löpande transfereringar. Bytesbalansen är en del av betalningsbalansen.

Bytesförhållande

Förklaring:

Förhållandet mellan exportpriser och importpriser. Landets bytesförhållande förbättras när exportpriserna stiger, och försämras när de sjunker, i förhållande till importpriserna.

Dela

Tipsa en kompis