2021-09-29

Konjunkturläget september 2021

Ekonomin går in i mild högkonjunktur 2022 med jämförelsevis hög arbetslöshet

De omfattande åtgärderna i regeringens budget bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent. Det framgår av Konjunkturläget som publiceras i dag.

Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemirestriktioner under sommaren bidrar till att återhämtningen i den svenska ekonomin tar fart rejält det tredje kvartalet i år. Brist på insatsvaror och logistikproblem fortsätter att hämma produktionen en del de närmaste kvartalen men konjunkturförstärkningen fortsätter trots det. De jämförelsevis omfattande åtgärderna i regeringens budget för 2022 stimulerar efterfrågetillväxten och bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent.

Nyckeltal


2020

2021

2022

2023

2024

2025

BNP till marknadspris

–2,8

4,7

3,9

1,4

1,5

1,7

BNP per invånare

–3,5

4,2

3,4

1,0

1,1

1,2

BNP, kalenderkorrigerad

–3,0

4,6

3,9

1,6

1,5

1,8

BNP, KIX-vägd (1)

–4,1

5,6

4,4

2,5

2,1

2,0

KPI, KIX-vägd (1)

1,2

2,7

2,4

2,2

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

5,6

5,8

4,8

4,4

3,9

3,7

Arbetade timmar (3)

–3,8

2,3

4,0

1,0

0,2

0,6

Sysselsättning

–1,3

–0,2

2,1

1,2

0,5

0,6

Arbetslöshet (4)

8,3

8,9

7,6

7,0

7,0

7,0

Arbetsmarknadsgap (4)

–4,5

–3,1

0,0

0,3

0,0

0,0

BNP-gap (6)

–3,7

–1,6

0,4

0,2

0,0

0,0

Timlön (7)

2,1

2,9

2,5

2,8

3,1

3,2

Arbetskostnad per timme (3,8)

4,0

2,8

1,2

3,1

3,2

3,2

Produktivitet (3)

0,5

2,3

0,0

0,6

1,3

1,3

KPI

0,5

2,1

2,0

2,1

2,3

2,6

KPIF

0,5

2,3

2,1

2,1

2,0

2,0

Reporänta (9,10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

Tioårig statsobligationsränta (9)

0,0

0,3

0,5

0,9

1,3

1,6

Kronindex (KIX) (11)

118,5

114,2

114,4

114,4

114,4

114,4

Offentligt finansiellt sparande (2)

–2,8

–1,0

0,0

0,5

0,4

0,4

Strukturellt sparande (12)

–0,9

–0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld2

39,6

36,6

33,0

31,0

30,4

29,8

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riks-bankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.
2 Procent av BNP.
3 Kalenderkorrigerad.
4 Procent av arbetskraften.
5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i pro-cent av potentiellt arbetade timmar.
6 Skillnaden mellan faktisk och poten-tiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
7 Enligt konjunkturlönestatisti-ken.
8 Avser anställdas timmar.
9 Procent.
10 Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
11 Index 1992–11–18=100.
12 Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Har du möjlighet att tycka till om Konjunkturläget?

Det vore värdefullt för oss att veta vad du tycker om Konjunkturläget. Att besvara frågorna tar bara några minuter. Tack på förhand!

Här finns frågorna

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Födjupningar.pptx Powerpoint, 203.8 kB. 203.8 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Internationell.pptx Powerpoint, 337.5 kB. 337.5 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Offentliga finanser.pptx Powerpoint, 274.8 kB. 274.8 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Osäkerhet i prognosen.pptx Powerpoint, 327.7 kB. 327.7 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Sammanfattning.pptx Powerpoint, 316.9 kB. 316.9 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Scenario.pptx Powerpoint, 239.4 kB. 239.4 kB 2021-09-28 16.41
PPTX Svernsk ekonomi.pptx Powerpoint, 715.1 kB. 715.1 kB 2021-09-28 16.41
XLSX DiagramunderlagKLSep2021.Xlsx Excel, 611.7 kB. 611.7 kB 2021-09-29 08.19