2019-03-27

Konjunkturläget mars 2019

Högkonjunkturen bromsar in

Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år.

De senaste årens kraftiga försvagning av kronan har ökat de svenska exportföretagens internationella konkurrenskraft och vinstläget är starkt i industrin. Samtidigt växer omvärldens efterfrågan på svensk export relativt långsamt. Det höga kapacitetsutnyttjandet liksom bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bedöms därtill begränsa exporttillväxten.

På hemmamarknaden minskade bostadsinvesteringarna i fjol som en följd av det tidigare hastiga fallet i bostadspriserna. Priserna förefaller nu ha stabiliserats men antalet påbörjade lägenheter har fortsatt att minska jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bostadsinvesteringarna sjunker därför även i år för att sedan stabiliseras nästa år. Svaren i Konjunkturbarometern visar att hushållen blivit mer pessimistiska. Både framtidsförväntningarna på den svenska ekonomin i stort och på den egna ekonomin är nu lägre än normalt. Trots det ökar hushållen konsumtionen i takt med uppgången i de disponibla inkomsterna.

De senaste åren har sysselsättningen ökat snabbt. Även om uppgången bromsar in består högkonjunkturen på arbetsmarknaden. Men löneutvecklingen blir måttlig och inflationen dämpad. Riksbanken väntas höja reporäntan vid årsskiftet men avvaktar sedan med ytterligare höjningar till 2021.

Det offentligfinansiella sparandet är lågt i år, trots ett högt resursutnyttjande, och hålls i viss mån uppe av konjunkturen. Om bilden står sig framöver kan det finansiella sparandet behöva stärkas för att värna överskottsmålet. Utrymmet för ofinansierade reformer i vårändringsbudgeten bedöms vara obefintligt, givet att överskottsmålet beaktas.

Prognosen förutsätter att Storbritannien inte lämnar EU utan ett avtal.

Nyckeltal (procentuell förändring)


2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP till marknadspris

2,3

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

BNP per invånare

1,2

0,5

0,7

0,5

0,6

0,8

BNP, kalenderkorrigerad

2,4

1,5

1,4

1,3

1,6

1,9

BNP i världen

3,6

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

Bytesbalans (1)

3,4

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

Arbetade timmar (2)

2,4

1,2

0,3

0,2

0,4

0,6

Sysselsättning

1,8

1,1

0,5

0,5

0,5

0,7

Arbetslöshet (3)

6,3

6,3

6,4

6,5

6,7

6,8

Arbetsmarknadsgap (4)

1,0

1,2

0,7

0,3

0,0

0,0

BNP-gap (5)

1,6

1,2

0,7

0,3

0,0

0,0

Timlön (6)

2,6

2,7

2,9

2,9

3,1

3,3

Arbetskostnad per timme (2,7)

2,6

2,6

2,8

2,9

3,1

3,3

Produktivitet (2)

0,1

0,4

1,1

1,1

1,2

1,2

KPI

2,0

1,8

1,9

2,2

2,4

2,3

KPIF

2,1

1,7

1,6

1,8

2,0

2,0

Reporänta (8,9)

–0,50

–0,25

0,00

0,50

0,75

1,25

Tioårig statsobligationsränta (8)

0,7

0,5

0,9

1,4

1,8

2,2

Kronindex (KIX) (10)

117,6

120,6

119,6

118,2

115,9

113,4

Offentligt finansiellt sparande (1)

0,7

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

Strukturellt sparande (11)

–0,1

–0,1

0,0

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (1)

38,9

34,6

34,4

33,7

33,2

32,7

 1. Procent av BNP.
 2. Kalenderkorrigerad.
 3. Procent av arbetskraften.
 4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
 5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
 6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
 7. Avser anställdas timmar.
 8. Procent.
 9. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
 10. Index 1992-11-18=100.
 11. Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Alla data i Prognosdatabasen

Till prognosdatabasen

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Fördjupningar_mar2019.pptx Powerpoint, 390 kB. 390 kB 2019-03-26 10.37
PPTX Internationell konjunkturutveckling_mar2019.pptx Powerpoint, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-03-26 10.37
PPTX Konjunktur i Sverige_mar2019.pptx Powerpoint, 4.1 MB. 4.1 MB 2019-03-26 10.37
PPTX Offentliga finanser_mar2019.pptx Powerpoint, 810 kB. 810 kB 2019-03-26 10.37
PPTX Sammanfattning_mar2019.pptx Powerpoint, 2 MB. 2 MB 2019-03-26 10.37
PPTX Scenarier för svensk ekonomi_mar2019.pptx Powerpoint, 1 MB. 1 MB 2019-03-26 10.37
PPTX Osäkerhet i prognosen mars 2019.pptx Powerpoint, 3.2 MB. 3.2 MB 2019-03-27 14.52