2021-07-29

Konjunkturbarometern juli 2021

Industrin går på högvarv

Barometerindikatorn steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin. Uppgången förklaras av att företagens omdömen om varulagrens storlek har förbättrats ytterligare, varulagren förklarar nu mer än hälften av konfidensindikatorns höga nivå. Synen på nuvarande orderstock bidrar också till uppgången, däremot har förväntningarna på framtida produktionsvolym blivit mindre optimistiska i juli.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,2 enheter till 108,4. Förklaringen till nedgången är byggföretagens nedjusterade omdömen om orderstockarnas storlek samt att anställningsplanerna har blivit något mindre optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 4,5 enheter i juli till 119,5. Stämningsläget förbättrades för branscherna sällanköpshandel och dagligvaruhandel medan indikatorn för handel med motorfordon föll tillbaka.

Tjänstesektorns indikator ökade med nästan 3 enheter till 115,7 i juli. Uppgången förklaras till största del av att efterfrågan på företagens tjänster har ökat men även utvecklingen av tjänsteföretagens verksamhet har förbättrats något.

Hushållens konfidensindikator föll i juli med 2,8 enheter till 106,5. Samtliga frågor förutom egen ekonomi nu jämfört med för tolv månader sedan förklarar varför indikatorn faller tillbaka i juli. Den fråga som bidrar mest till nedgången är förväntningarna på egen ekonomi på tolv månaders sikt.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Maj

2021

Jun

2021

Jul

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

119,0

119,8

122,4

2,6

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

125,7

125,1

129,2

4,1

++

Bygg- & anläggning

106,7

109,6

108,4

-1,2

+

Detaljhandel

111,1

115,0

119,5

4,5

++

Tjänstesektorn

109,9

112,8

115,7

2,9

++

Hushåll

111,5

109,3

106,5

-2,8

+

Mikroindex hushåll

111,6

109,8

105,9

-3,9

+

Makroindex hushåll

109,4

113,9

113,0

-0,9

++


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.