2021-07-29

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Allt större andel industriföretag är opåverkade av pandemin

Andelen industriföretag som svarar att coronaviruset inte har påverkat företagets produktion ökade kraftigt i juli, andelen ökade från 50 procent till 60 procent.

När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktion inte påverkats drygt 30 procent. Därefter har andelen varierat mellan 30 och 50 procent. I juli svarar 60 procent att produktionen inte har påverkats alls, vilket är 10 procentenheter fler än förra månaden. Samtidigt svarar 35 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning, vilket är 8 procentenheter mindre än förra månaden.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den klart vanligaste anledningen uppges i denna undersökning vara leveransproblem av insatsvaror följt av minskad efterfrågan och personalbrist. I juli svarar 90 procent av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat, en ökning med 5 procentenheter. Samtidigt svarar 25 procent, en minskning med 8 procentenheter, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat. Avslutningsvis svarade även 23 procent, vilket är en minskning med 26 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat.

Då 35 procent av företagen i juli svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 32 procent (0,90 x 0,35) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 30 juni–21 juli.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.