2021-02-25

Konjunkturbarometern februari 2021

Barometerindikatorn uppåt i februari

Barometerindikatorn ökade i februari, från 100,9 i januari till 103,6. Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade något i februari och pekar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt. Bakom uppgången ligger mer optimistiska förväntningar på framtida produktion. Trots det starka läget för sektorn som helhet är läget påtagligt svagare för konsumtionsvaruindustrin och har varit så sedan oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i februari till 95,4. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom husbyggande medan konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet backar.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,2 enheter efter att ha fallit något månaden innan. Stämningsläget förbättrades för handel med motorfordon och sällanköpshandeln medan indikatorn för dagligvaruhandeln föll tillbaka.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,7 enheter i februari till 94,4. Uppgången förklaras framför allt av mer optimistiska förväntningar på efterfrågan på företagens tjänster de närmaste månaderna samt att verksamheten utvecklats bättre de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator steg för tredje månaden i rad, från 94,4 i januari till 97,5 i februari. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången, förutom förväntningarna på den egna ekonomin som i stället dämpades marginellt. Hushållens förbättrade syn på sin egen ekonomi i nuläget bidrog mest till ökningen.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Dec

2020

Jan

2021

Feb

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

96,2

100,9

103,6

2,7

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

107,8

113,7

114,6

0,9

++

Bygg- & anläggning

95,9

95,1

95,4

0,3

-

Detaljhandel

98,0

96,6

99,8

3,2

=

Tjänstesektorn

86,4

90,7

94,4

3,7

-

Hushåll

92,5

94,4

97,5

3,1

-

Mikroindex hushåll

93,8

95,7

100,3

4,6

=

Makroindex hushåll

91,9

94,3

97,8

3,5

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.