2021-02-25

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Allt fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på brist på insatsvaror

Av industriföretagen som svarat att produktionen minskat på grund av coronaviruset är nu leveransproblem av insatsvaror den absolut vanligaste anledningen.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen är även i denna undersökning leveransproblem av insatsvaror. I februari svarade 72 procent av företagen att detta är en anledning till att produktionen minskat. Eftersom 47 procent av företagen i februari svarade att produktion har minskat innebär det att 34 procent (0,47 x 0,72) av samtliga företag uppger att de har haft så stora leveransproblem på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april 2020 var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem av insatsvaror var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,62 x 0,7) av samtliga företag. Övriga anledningar till minskad produktion är personalbrist eller minskad efterfrågan, 45 procent av företagen svarar i februari att personalbrist är en anledning till minskad produktion, andelen som svarar minskad efterfrågan är i februari 43 procent.

Därutöver är det, för andra månaden i rad, en något mindre andel industriföretag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt jämfört med föregående månad. I februari svarar 47 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med januari. Det är nu en mindre andel företag som svarar att produktionen minskat i liten utsträckning. Däremot är andelen företag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt i stor utsträckning något större jämfört med december. I april 2020 var det drygt 60 procent av företagen som uppgav att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 29 januari–17 februari.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.