2020-09-30

Konjunkturläget september 2020

Snabb återhämtning i produktionen men arbetsmarknaden släpar efter

Svensk BNP föll som väntat dramatiskt det andra kvartalet i år till följd av covid-19-pandemin. Det finns nu tydliga tecken på att det blir en kraftig rekyl uppåt det tredje kvartalet. Det framgår av senaste prognosen i Konjunkturläget.

Regeringens åtgärder håller företag och hushåll under armarna. Minskad smittspridning, kraftigt utökad testning för covid-19, ekonomisk-politiska åtgärder och en gradvis anpassning av hushållens och företagens beteende för att förena fortsatt ekonomisk aktivitet med hänsyn till smittriskerna bidrar till att hushållens konsumtion det tredje kvartalet tar igen stora delar av nedgången tidigare under året. Ökad efterfrågan från omvärlden och leveranskedjor som åter fungerar bidrar till att även exporten tar igen mycket av den tidigare nedgången. Lågkonjunkturen består dock och återhämtningen går framöver in i en lugnare fas.

På arbetsmarknaden dröjer vändningen ännu ett tag. Det stora antalet korttidspermitterade arbetstagare gör att företagens behov att nyanställa är litet trots att produktionen ökar. Arbetslösheten fortsätter därför att växa och toppar på nära 10 procent det fjärde kvartalet i år. Den ekonomiska politiken fortsätter att ge stöd åt återhämtningen nästa år, men det dröjer till 2023 innan lågkonjunkturen är över.

Nyckeltal (procentuell förändring)


2019

2020

2021

2022

2023

2024

BNP till marknadspris

1,3

–3,4

3,6

3,3

1,9

1,7

BNP per invånare

0,2

–4,2

2,8

2,5

1,2

1,1

BNP, kalenderkorrigerad

1,3

–3,6

3,5

3,3

2,2

1,8

BNP i världen

2,9

–4,3

5,2

3,8

3,6

3,4

Bytesbalans (1)

4,2

5,4

4,3

4,4

4,1

3,8

Arbetade timmar (2)

–0,3

–3,7

2,0

2,2

1,3

0,7

Sysselsättning

0,7

–1,9

0,1

2,1

1,3

0,7

Arbetslöshet (3)

6,8

8,7

9,1

7,9

7,2

7,1

Arbetsmarknadsgap (4)

0,0

–4,0

–2,4

–0,8

–0,1

0,0

BNP-gap (5)

0,5

–4,3

–2,2

–0,5

0,0

0,0

Timlön (6)

2,6

1,9

2,2

2,5

2,7

3,2

Arbetskostnad per timme (2,7)

4,0

3,4

0,3

2,5

2,7

3,2

Produktivitet (2)

1,7

–0,1

1,4

1,1

0,9

1,0

KPI

1,8

0,6

1,3

1,5

2,0

2,3

KPIF

1,7

0,6

1,3

1,5

1,9

2,0

Reporänta (8,9)

–0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Tioårig statsobligationsränta8

0,1

0,0

0,2

0,6

1,0

1,4

Kronindex (KIX) (10)

122,1

119,3

117,2

115,8

113,9

111,5

Offentligt finansiellt sparande1

0,4

–3,6

–2,6

–1,0

–0,1

0,3

Strukturellt sparande (11)

0,3

–1,8

–1,1

–0,5

0,0

0,3

Maastrichtskuld (1)

35,2

39,9

40,0

40,1

39,7

39,0

 1. Procent av BNP.
 2. Kalenderkorrigerad.
 3. Procent av arbetskraften.
 4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
 5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
 6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
 7. Avser anställdas timmar.
 8. Procent.
 9. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
 10. Index 1992-11-18=100.
 11. Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Scenario för svensk ekonomi_KLsep2020.pptx Powerpoint, 888.6 kB. 888.6 kB 2020-09-29 09.44
PPTX Offentliga finanser_KLsep2020.pptx Powerpoint, 603.4 kB. 603.4 kB 2020-09-29 09.44
PPTX Osäkerhet i prognosen_KLsep2020.pptx Powerpoint, 484.1 kB. 484.1 kB 2020-09-29 09.44
PPTX Sammanfattning_KLsep2020.pptx Powerpoint, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-09-29 09.44
PPTX Svensk ekonomi_KLsep2020.pptx Powerpoint, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-09-29 09.44
PPTX Internationell utveckling_KLsep2020.pptx Powerpoint, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-09-30 11.06