2021-10-28

Konjunkturbarometern oktober 2021

Starka signaler från tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn steg marginellt med 0,6 enheter i oktober, från 119,4 i september till 120,0. Hushållens konfidensindikator föll dock tillbaka för andra månaden i rad och börjar närma sig sitt historiska genomsnitt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober för att återigen hamna på en ny rekordnivå. Industriföretagens små lager samt stora orderstock förklarar indikatorns ovanligt höga nivå.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt och pekar på ett mycket starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll tillbaka något.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 115,7 till 117,0. Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis mycket. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att företagen inte har lika höga förväntningar på framtida försäljningsvolym.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade marginellt i oktober till 112,2, även de ingående frågorna förändrades endast marginellt.

Hushållens konfidensindikator sjönk i oktober med 3,5 enheter till 103,1. Samtliga frågor förklarar nedgången men den förklaras mest av att både hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader försämrades.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Extramaterial

Ändrat svarsalternativ i hinderfrågan Pdf, 98.9 kB.

Indikatorer


aug 2021

sep 2021

okt 2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

120,3

119,4

120,0

0,6

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

128,0

126,1

128,5

2,4

++

Bygg- & anläggning

108,5

109,9

110,4

0,5

++

Detaljhandel

111,7

115,7

117,0

1,3

++

Tjänstesektorn

112,1

112,0

112,2

0,2

++

Hushåll

107,9

106,6

103,1

-3,5

+

Mikroindex hushåll

104,8

100,5

99,4

-1,1

=

Makroindex hushåll

112,0

112,3

111,4

-0,9

++


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.