2021-10-28

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Färre industriföretag som svarar att produktionen minskat

Andelen industriföretag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt i någon utsträckning har minskat något jämfört med förra månaden.

När Konjunkturinstitutet i april förra året började att ställa frågan om hur produktionen har påverkats av coronaviruset den föregående månaden så var andelen som svarade att produktion påverkats negativt i någon utsträckning drygt 60 procent. Därefter minskade andelen för att som lägst bli 34 procent i augusti i år. I september ökade dock andelen till 42 procent för att nu i oktober minska något till 39 procent. Minskningen i oktober beror på att det är färre företag som svarat att produktionen minskat i liten utsträckning.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den klart vanligaste anledningen uppges även i denna undersökning vara leveransproblem av insatsvaror följt av personalbrist och minskad efterfrågan. I oktober är andelen oförändrad och det är fortsatt 93 procent av företagen som svarar att leveransproblemen av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat. Samtidigt svarar 49 procent, en ökning med 12 procentenheter, av företagen att personalbrist är en anledning till att produktionen minskat. Avslutningsvis svarade även 29 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet, av företagen att minskad efterfrågan är en anledning till att produktionen minskat.

Då 39 procent av företagen i september svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset i någon utsträckning innebär det att 36 procent (0,93 x 0,39) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april förra året var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,70 x 0,62) av samtliga företag.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med Konjunkturbarometern i april 2020 lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda ställdes dessa frågor sista gången i samband med Konjunkturbarometern i september 2020 för alla sektorer utom tillverkningsindustrin. För tillverkningsindustrin fortsätter Konjunkturinstitutet att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 30 september–20 oktober.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i Excel-filen nedan.