2021-05-27

Konjunkturbarometern maj 2021

Historiskt stark Barometerindikator

Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 5,3 enheter i maj till 126,0 vilket är det högsta uppmätta värdet någonsin för indikatorn. Uppgången i maj förklaras av mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen samt en förbättrad syn på nuvarande orderstock.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 6,6 enheter till 107,1. Uppgången förklaras av såväl optimistiska anställningsplaner som av uppjusterade omdömen om orderstockarnas storlek.

Detaljhandelns indikator föll i maj med 4,0 enheter men pekar trots det på ett fortsatt mycket starkare läge än normalt. Nedgången förklaras till störst del av försämrade förväntningar på de kommande tre månadernas försäljning.

Tjänstesektorns indikator ökade med 3,5 enheter och pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Uppgången förklaras huvudsakligen av att utvecklingen av företagens verksamhet har förbättrats samt att efterfrågan har ökat.

Hushållens konfidensindikator steg med nästan 9 enheter till 112,3. Indikatorn visar nu på ett mycket starkt läge och är på en nivå som inte uppmätts sedan 2010. Uppgången är bred då samtliga frågor i indikatorn bidrar till ökningen. Den fråga som bidrar mest till uppgången är dock hushållens alltmer positiva inställning till hur den egna ekonomin har utvecklats nu jämfört med för tolv månader sedan.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Fördjupning

Skillnaderna mellan Barometerindikatorn och ESI Pdf, 154.2 kB.

Extramaterial

Ny fråga i Konjunkturbarometern Pdf, 110.2 kB.

Indikatorer


Mar

2021

Apr

2021

Maj

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

106,2

113,5

119,3

5,8

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

117,9

120,7

126,0

5,3

++

Bygg- & anläggning

97,3

100,5

107,1

6,6

+

Detaljhandel

97,0

114,4

110,4

-4,0

++

Tjänstesektorn

97,1

106,2

109,7

3,5

+

Hushåll

97,6

103,6

112,3

8,7

++

Mikroindex hushåll

98,5

105,1

111,8

6,7

++

Makroindex hushåll

99,1

104,2

109,6

5,4

+


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.