2021-01-28

Konjunkturbarometern januari 2021

Tillverkningsindustrin lyfter stämningsläget i januari

Barometerindikatorn steg i januari, från 95,9 i december till 100,0. Tillverkningsindustrin är den sektor som bidrar mest till ökningen. Även indikatorerna för tjänstesektorn och hushållen ökar medan bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandeln faller tillbaka. Konfidensindikatorn för totala näringslivet och för hushållen är fortfarande under 100.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade återigen efter att ha backat något i december. Samtliga frågor i indikatorn bidrog till uppgången men framför allt bidrar mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek samt att företagen i än större utsträckning än tidigare förväntar sig en ökning av produktionsvolymen de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,0 enheter till 94,9 i januari. Nedgången förklaras av nedjusterade omdömen om orderstockarna storlek samtidigt som anställningsplanerna framöver blev lite mindre negativa.

Detaljhandelns indikator sjönk i januari för tredje månaden i rad och nedgången förklaras av en mindre positiv syn på varulagren och en minskning av försäljningsvolymen. Fallet bromsas dock något av högre förväntningar på framtida försäljning.

Tjänstesektorns indikator ökade med 3,6 enheter till 89,8 i januari. Samtliga frågor som ingår i indikatorn bidrar till ökningen, men den förklaras främst av att förväntningarna på de närmaste månadernas efterfrågeutveckling steg.

Hushållens konfidensindikator steg i december med 1,1 enheter till 93,1. Ökningen beror främst på att hushållen har blivit mer positiva om utvecklingen av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att nulägesomdömet om den egna ekonomin försämrades något.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Nov

2020

Dec

2020

Jan

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

97,2

95,9

100,0

4,1

=

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

110,0

107,6

113,3

5,7

++

Bygg- & anläggning

94,7

95,9

94,9

-1,0

-

Detaljhandel

99,3

98,1

96,2

-1,9

-

Tjänstesektorn

88,5

86,2

89,8

3,6

--

Hushåll

88,7

92,0

93,1

1,1

-

Mikroindex hushåll

89,7

93,4

94,1

0,7

-

Makroindex hushåll

88,0

91,7

93,6

1,9

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.