2021-01-28

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Färre industriföretag uppger att minskad produktion beror på sämre efterfrågan

Av industriföretagen som svarat att produktionen minskat på grund av coronaviruset är det nu knappt hälften som uppger att minskad efterfrågan är en av anledningarna till den lägre produktionen. I augusti svarade i stort sett samtliga företag att minskad efterfrågan var en orsak till den lägre produktionen

Utvecklingen de senaste månaderna, att en allt större andel industriföretag svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt jämfört med föregående månad, har i januari brutits. I januari svarar hälften av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är en minskning med 8 procentenheter jämfört med december. Förklaringen till minskning i januari är att det nu är en mindre andel företag som svarar att produktionen minskat i liten utsträckning. Däremot är andelen företag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt i stor utsträckning oförändrad jämfört med december och har i princip varit oförändrad sedan i oktober förra året.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen till minskad produktion har tidigare varit minskad efterfrågan. Andelen som uppger detta alternativ har minskat i januari och det är nu endast 46 procent som svarar detta alternativ. En lika stor andel svarar i januari personalbrist som en anledning till minskad produktion. Den vanligaste anledningen till minskad produktion i denna undersökning är istället leveransproblem av insatsvaror. I januari svarade 62 procent av företagen att detta är en anledning till att produktionen minskat, då 50 procent av företagen i januari svarade att produktion har minskat innebär det att 31 procent (0,5 x 0,62) av samtliga företag uppger att de har leveransproblem av insatsvaror. I april var det 70 procent av företagen som svarade att leveransproblem av insatsvaror var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,62 x 0,7) av samtliga företag.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 29 december–20 januari.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.