2020-12-22

Konjunkturbarometern december 2020

Företagen dystrare i december

Barometerindikatorn föll något i december, till 95,6 från 97,2 i november. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning samt hushållen bidrar till nedgången vilket i huvudsak förklaras av att företagen har blivit dystrare i sina nulägesomdömen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk med 3,0 enheter i december till 106,9. I stort sett hela fallet förklaras av företagens omdöme om varulagrens storlek. Företagens produktionsplaner och synen på orderstockarnas storlek är dock oförändrade jämfört med föregående månad.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 0,7 enheter i december och det är nu tredje månaden i rad som indikatorn ökar. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom anläggningsverksamhet medan indikatorn för husbyggande minskar något.

Detaljhandelns indikator sjönk till följd av en svagare försäljningsutveckling de senaste månaderna. Den svagare utvecklingen uppvägs delvis av företagens omdöme om lagren samt något gynnsammare förväntningar om kommande försäljning.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll med 2,2 enheter till 86,4. Fallet förklaras av svagare signaler om hur företagens verksamhet utvecklats de senaste månaderna men även av hur efterfrågan på dess tjänster utvecklats. Efter det kraftiga fallet i november på hela 21 enheter föll hotell- och restaurangbranschen med ytterligare 4 enheter i december.

Hushållens konfidensindikator steg med 3,7 enheter till 92,3. Uppgången är bred då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen och där förväntningarna på den svenska ekonomin bidrog mest. Att uppgången är bred visar sig också då makro- och mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin respektive den egna ekonomin, båda steg med ungefär lika mycket som indikatorn.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Okt

2020

Nov

2020

Dec

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

95,8

97,2

95,6

-1,6

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

105,9

109,9

106,9

-3,0

+

Bygg- & anläggning

93,2

94,9

95,6

0,7

-

Detaljhandel

107,8

99,7

97,5

-2,2

-

Tjänstesektorn

88,2

88,6

86,4

-2,2

--

Hushåll

89,6

88,6

92,3

3,7

-

Mikroindex hushåll

88,3

89,6

93,1

3,5

-

Makroindex hushåll

90,6

87,9

91,5

3,6

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.