2020-12-22

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Personalbrist ett allt större problem för industriföretagen

Av industriföretagen som svarar att produktionen minskat var det i september 8 procent som svarade att personalbrist var en av anledningarna till minskningen, i december har den andelen ökat till drygt 50 procent.

Även i december är det en större andel industriföretag som svarar att coronaviruset har påverkat företagets produktion negativt jämfört med föregående månad, förklaringen är att det är en större andel som svarar att produktionen har påverkats negativt i liten utsträckning. Andelen är nu 49 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter. I april var det drygt 36 procent som uppgav detta alternativ. Däremot så är andelen som svarar att produktionen påverkats negativt i stor utsträckning av pandemin i princip oförändrad jämfört med svaren från i november. Den andelen är fortfarande runt 10 procent och har i princip varit så sedan i oktober. I april var det drygt 26 procent som uppgav detta alternativ.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen till minskad produktion har sedan maj varit minskad efterfrågan och är så fortfarande. Det är nu 71 procent av företagen som svarar den anledningen vilket är en minskning från 85 procent i förra undersökningen, i april var det 66 procent som svarade detta alternativ. Svarsalternativet personalbrist ökar ytterligare i december och det är nu 51 procent av företagen som svarar detta alternativ, det är en ökning med nästan 20 procentenheter jämfört med förra månaden. Det är även drygt 50 procent av företagen om svarar att de har leveransproblem av insatsvaror vilket är en liten minskning jämfört med förra månaden. Svarsalternativet annan anledning ökade i december från 7 procent i november till nästan 20 procent i december.

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 27 november – 15 december.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.