2020-09-29

Konjunkturbarometern september 2020

Tillverkningsindustrin drar upp stämningsläget

En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Barometerindikatorn steg 6,9 enheter i september till 94,5 och det är nu femte månaden i rad som barometerindikatorn har ökat. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 6,9 enheter och hamnar därmed nästan sex enheter över det historiska genomsnittet. Det är framför allt företagens högre förväntningar på framtida produktion som förklarar uppgången men även synen på nuvarande orderstock bidrar.

Bygg- och anläggningsverksamhet är den enda sektorn i näringslivet vars indikator inte ökar i september. Konfidensindikatorn minskade med 4,4 enheter och pekar därmed på ett mycket svagt stämningsläge.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 7,5 enheter, en uppgång som förklaras av företagens allt mer positiva förväntningar gällande framtida försäljningsvolym. Även företagens nuvarande lagersituation bidrar till uppgången.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 7,5 enheter till 86,5. Trots ökningen visar indikatorn på ett fortsatt mycket svagt läge. Uppgången förklaras av mindre negativa signaler rörande utvecklingen av företagens verksamhet samt efterfrågan på dess tjänster. Likaså har förväntningarna på framtida försäljning bidragit till indikatorns ökning.

Hushållens konfidensindikator steg även denna månad men pekar trots det på ett fortsatt betydligt svagare stämningsläge än normalt. Hushållen har fått en mer positiv syn på den egna ekonomin samt mer optimistisk syn på utvecklingen av den svenska ekonomin, i synnerhet det kommande året.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Jul

2020

Aug

2020

Sep

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

84,6

87,6

94,5

6,9

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

97,1

98,9

105,8

6,9

+

Bygg- & anläggning

92,7

93,9

89,5

-4,4

--

Detaljhandel

97,1

99,4

106,9

7,5

+

Tjänstesektorn

74,2

79,0

86,5

7,5

--

Hushåll

84,7

85,1

88,3

3,2

--

Mikroindex hushåll

89,7

87,9

89,4

1,5

--

Makroindex hushåll

85,0

86,9

90,6

3,7

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.