2020-09-29

Extrafrågor företag och hushåll

Fler företag är positiva om framtida produktion

Utvecklingen att en större andel företag har blivit mer positiva om framtiden fortsätter även i denna undersökning.

Inom tillverkningsindustrin har företagen blivit ytterligare lite mer positiva om framtida produktion. I september var det 46 procent av företagen som uppgav att de tror att företagets produktion kommer att påverkas negativt i någon utsträckning till följd av pandemin, i augusti var motsvarade andel 49 procent. I april, som var den första månaden då dessa frågor ställdes, var andelen hela 86 procent.

Den vanligaste anledningen till att produktionen har minskat inom tillverkningsindustrin uppges fortfarande vara bristande efterfrågan. 96 procent av företagen uppger detta som en anledning till minskad produktion, 66 procent svarade detta alternativ i april. Den näst vanliga anledningen, 44 procent, är leveransproblem med insatsvaror vilket ska jämföras med 70 procent i april.

För bygg- och anläggningsverksamhet har andelen företag som svarar att byggandet förväntas påverkas negativt i stor utsträckning ökat. Samtidigt har andelen som svarat att byggandet förväntas påverkas negativt i liten utsträckning minskat.

För handeln är det i september en mindre andel företag som uppger att de tror att försäljningsvolymen kommer att utvecklas negativt i stor utsträckning jämfört med vad de rapporterat tidigare. Det är nu tio procent som uppger att volymen förväntas utvecklas negativt i stor utsträckning, i april var det över hälften av företagen som svarade detta alternativ. Samtidigt är det nu en större andel som svarar att pandemin kommer att påverka volymen negativt i liten utsträckning.

I tjänstesektorn fortsätter de alltmer positiva förväntningarna om framtiden. En mindre andel företag svarar att de tror att efterfrågan på företagets tjänster kommer att utvecklas negativt i någon utsträckning jämfört med vad de rapporterat tidigare. Andelen företag som svarar att de tror att efterfrågan kommer att utvecklas negativt har nu minskat för tredje månaden i rad.

Oavsett om vi jämför med föregående undersökning eller med resultaten från i april är det för hushållen små skillnader i hur pandemin påverkat hushållens konsumtion. En skillnad är att det är en allt större andel hushåll som nu svarar att pandemin inte förväntas påverka deras konsumtion över huvud taget. Andelen var i april 56 procent och har nu ökat till 75 procent.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar

Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Skulle behovet av ytterligare information uppstå igen kan detta beslut omprövas.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 31 augusti-21 september. Hushållens svar samlades in 1-15 september.

En annan förändring, också den föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna information och kommer därför att fortsätta med dessa extraundersökningar.

Återigen med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra dessa extraundersökningar endast en gång per månad. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan även detta beslut omprövas.

Nästa extraundersökning publiceras den 20 oktober på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Tabeller med resultatet från extrafrågorna publiceras nedan.