2020-08-27

Konjunkturbarometern augusti 2020

Barometerindikatorn fortsätter stiga

En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Efter de senaste månadernas kraftiga ökning steg tillverkningsindustrins konfidensindikator med 1,2 enheter i augusti till 97,7. Bakom uppgången ligger en inte fullt så negativ syn på orderstockarna och att lagersituationen är bättre än i juli.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg i augusti men pekar på ett fortsatt svagt läge. Ökningen förklaras av företagens något mindre pessimistiska anställningsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med drygt en enhet till 98,3 och är den sektor som tillsammans med tillverkningsindustrin uppvisar det starkaste läget. Uppgången förklaras av mindre negativa signaler avseende de senaste tre månadernas försäljningsvolym.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med hela 6,3 enheter och hamnar på 79,6. Trots ökningen är det den sektor som uppvisar det svagaste läget. Uppgången förklaras av att företagens verksamhet och efterfrågan på företagets tjänster har utvecklats mindre negativt.

Hushållens förtroende för ekonomin ökade något i augusti men är fortfarande betydligt svagare än normalt. Ökningen förklaras framför allt av att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna, samt att synen på den egna ekonomins utveckling har normaliserats.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Jun

2020

Jul

2020

Aug

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

75,5

83,8

87,0

3,2

--

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

89,2

96,5

97,7

1,2

-

Bygg- & anläggning

90,0

92,8

93,3

0,5

-

Detaljhandel

84,4

97,1

98,3

1,2

-

Tjänstesektorn

62,4

73,3

79,6

6,3

--

Hushåll

84,2

83,8

84,4

0,6

--

Mikroindex hushåll

87,6

88,8

87,4

-1,4

--

Makroindex hushåll

84,9

84,5

86,8

2,3

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.