2020-08-27

Extrafrågor företag och hushåll

Nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin uppger minskad efterfrågan som en anledning till minskad produktion

Utvecklingen att företag har blivit lite mer positiva om framtiden fortsätter.

Inom tillverkningsindustrin uppgav exempelvis 11 procent av företagen i augusti att de tror att företagets produktion kommer att påverkas negativt i stor utsträckning till följd av pandemin, i juli var motsvarade andel sex procentenheter högre. Och i april – när dessa frågor ställdes för första gången – var det nära hälften av företagen som svarade detta alternativ. Även utfallet för faktisk produktion utvecklas positivt. I april svarade 26 procent att faktisk produktion påverkats negativt i stor utsträckning, i juli var det 19 procent för att i augusti ha minskat ytterligare till 14 procent.

Nästan alla företag inom tillverkningsindustrin uppger att det är bristande efterfrågan som är den vanligaste anledningen till att produktionen minskat. Hela 97 procent av företagen uppger detta som en anledning till minskad produktion. I april var motsvarande siffra knappt 70 procent. Samtidigt var det i april betydligt vanligare att företagen hade problem med att få tillgång till insatsvaror. Då var det 70 procent som uppgav att det var en orsak till minskad produktion, nu är det 45 procent som även uppger det svarsalternativet.

I tjänstesektorn fortsätter utvecklingen att allt färre företag uppger att de tror att efterfrågan på företagets tjänster kommer att påverkas negativt i stor utsträckning till följd av pandemi. I augusti var det 24 procent som angav detta alternativ, vilket kan jämföras med 28 procent i juli och knappt 60 procent i april. Företag inom handeln har en liknande utveckling. Även i handeln uppger en mindre andel än i juli att de tror att företagets försäljningsvolym kommer att påverkas negativt i stor utsträckning. Det är nu 13 procent som uppger detta alternativ, vilket är fyra procentenheter lägre än i juli. I april var det drygt hälften som uppgav detta alternativ. För bygg- och anläggningsverksamhet har andelen företag som svarar att byggandet förväntas påverkas negativt i någon utsträckning ökat igen efter förra månadens minskning.

För hushållen är det liksom tidigare väldigt små förändringar jämfört med föregående undersökningar. Det är även förhållandevis små förändringar vid en jämförelse med april månads resultat. Den tydligaste skillnaden mellan augusti och april är att hushållen nu i mindre utsträckning uppger att pandemin förväntas påverka deras konsumtion över huvud taget. Nu uppger drygt 70 procent att framtida konsumtion inte förväntas påverkas alls. I april var motsvarande siffra 56 procent.

Om Konjunkturinstitutets extraundersökningar
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. Skulle behovet av denna information uppstå igen kan detta beslut omprövas.

En annan förändring, också den föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna information och kommer därför att fortsätta med dessa extraundersökningar.

Återigen med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra dessa extraundersökningar endast en gång per månad. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan även detta beslut omprövas.

Nästa extraundersökning publiceras den 1 september på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Tabeller med resultatet från extrafrågorna publiceras nedan.