2020-05-28

Konjunkturbarometern maj 2020

Barometerindikatorn på fortsatt rekordlåg nivå

Barometerindikatorn steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. Efter det historiska fallet förra månaden har de ingående sektorernas konfidensindikatorer i allmänhet ökat något under maj. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på rekordlåga nivåer.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 5,4 enheter i maj till 76,8. Uppgången förklaras främst av något mindre pessimistiska produktionsplaner på tre månaders sikt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet fortsatte att sjunka ytterligare i maj. Det är framförallt företagens omdömen om orderstockarna som förklarar den fortsatta nedgången.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,0 enheter i maj men ligger även den kvar på en mycket låg nivå. Uppgången i indikatorn beror på att färre företag i maj, jämfört med i april, tror att försäljningsvolymen kommer att minska under kommande tre månader.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 2,6 enheter till 52,6 – även det ett historiskt lågt resultat. Uppgången förklaras av mindre pessimistiska förväntningar på kommande månaders efterfrågeutveckling.

Hushållens konfidensindikator steg i maj med 3,1 enheter till 77,3 och ligger därmed kvar på en mycket låg nivå. Ökningen under maj beror främst på att hushållen har blivit mindre negativa om utvecklingen av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Men ökningen förklaras också av att inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget har blivit mindre negativ.

Indikatorer


Mar

2020

Apr

2020

Maj

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

92,3

60,0

64,1

4,1

--

Konfidensindikatorer






Tillverkningsindustri

100,1

71,4

76,8

5,4

--

Bygg- & anläggning

99,1

93,0

89,0

-4,0

--

Detaljhandel

104,8

74,4

77,4

3,0

--

Tjänstesektorn

85,9

50,0

52,6

2,6

--

Hushåll

89,1

74,2

77,3

3,1

--

Mikroindex hushåll

88,0

74,2

79,5

5,3

--

Makroindex hushåll

85,4

78,4

76,7

-1,7

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.