2019-11-28

Konjunkturbarometern november 2019

Hushållen ovanligt pessimistiska om svensk ekonomi

Barometerindikatorn steg marginellt i november, från 94,0 i oktober till 94,7. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i november och ligger kvar en bit under det historiska genomsnittet. Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger kvar på ungefär samma nivå som förra månaden och pekar som tidigare på ett något starkare stämningsläge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,1 enheter i november till följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Det är framför allt inom sällanköpshandeln som förväntningarna skruvats upp.

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg något i november men understiger fortsatt det historiska genomsnittet. Uppgången drivs främst av något starkare signaler från företagen om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste tre månaderna.

Hushållens konfidensindikator föll något i november och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland hushållen. Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året.

Indikatorer


Sep

2019

Okt

2019

Nov

2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

94,6

94,0

94,7

0,7

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

97,1

96,3

96,1

-0,2

-

Bygg- & anläggning

101,7

103,4

103,5

0,1

+

Detaljhandel

105,5

103,4

106,5

3,1

+

Tjänstesektorn

94,4

92,3

94,5

2,2

-

Hushåll

90,3

92,7

91,9

-0,8

-

Mikroindex hushåll

94,5

98,2

93,3

-4,9

-

Makroindex hushåll

86,0

85,8

85,1

-0,7

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.