2016-04-27

Konjunkturbarometern april 2016

Brist på personal i flera branscher

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, föll från 106,3 i mars till 104,6 i april. Det är tredje månaden i rad som barometerindikatorn faller, men den pekar fortfarande på stark tillväxt i svensk ekonomi.

Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och hushåll föll i april. Industriföretagens förtroende är dock fortfarande relativt högt medan hushållen är mer pessimistiska än normalt, åtminstone om svensk ekonomi. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt och fortsätter att indikera ett mycket starkt läge, medan indikatorerna för detaljhandeln och de privata tjänstenäringarna ökade något.

Företagens samlade omdöme om rådande efterfrågeläge ligger kvar på en förhållandevis hög nivå, men har dämpats något de senaste månaderna. Andelen företag som svarar att de har brist på arbetskraft har trendmässigt ökat sedan mitten av 2013 och steg ytterligare i april till 28 procent.

Företagens anställningsplaner är mer optimistiska än normalt och indikerar en ökad sysselsättning i näringslivet de närmaste tre månaderna. Den enda sektor som aviserar en minskning av antalet anställda är tillverkningsindustrin.

Priserna uppges sammantaget ha ökat något i näringslivet de senaste tre månaderna, även om andelen företag som redovisar prishöjningar har minskat något sedan januari. Företagen fortsätter att vara relativt nöjda med lönsamheten.

Indikatorer

 

Max

Min

Feb 2016

Mar 2016

Apr 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,7

67,4

107,8

106,3

104,6

-1,7

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,1

67,4

107,8

106,5

106,3

-0,2

+

Tillverkningsindustri

121,6

64,4

114,8

111,9

107,9

-4,0

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,3

79,2

110,3

110,5

110,0

-0,5

+

Detaljhandel

124,1

66,9

107,2

105,0

106,9

1,9

+

Privata tjänstenäringar

119,3

70,9

102,1

101,2

102,2

1,0

+

Hushåll

121,2

46,6

97,9

99,5

97,1

-2,4

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Feb 2016

Mar 2016

Apr 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,7

1,5

1,5

0,0

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,0

1,8

1,6

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

0,0

0,0

0,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,11

2,10

2,08

-0,02

2 års sikt

2,69

2,61

2,59

-0,02

5 års sikt

3,65

3,49

3,35

-0,14