2015-10-27

Konjunkturbarometern Oktober 2015

Ökad optimism bland företagen men hushållen tror på sämre tider för svensk ekonomi

Barometerindikatorn steg för fjärde månaden i rad i oktober, från 107,1 förra månaden till 108,3. Den fortsätter att visa på en starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Samtliga huvudsektorer i företagsbarometern bidrog till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg ytterst marginellt i oktober och fortsätter att signalera en viss pessimism bland hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 110,8 i september till 112,0 i oktober och visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Två av tre ingående frågor bidrog till uppgången; företagen är mer positiva om storleken på orderstockarna och är även mer optimistiska om produktionsutvecklingen de närmaste tre månaderna. Omdömena om färdigvarulagren försämrades något från månaden innan, men är historiskt sett betydligt mer positiva än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,6 enheter i oktober, till 112,4 vilket indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Båda komponenterna i indikatorn bidrog positivt till uppgången. Byggföretagen är mer positiva om orderstockarna och de redan optimistiska förväntningarna på sysselsättningsutvecklingen steg ytterligare.

Detaljhandelns konfidensindikator har ökat från 111,1 i september till 112,1 och fortsätter signalera ett betydligt starkare läge än normalt. Företagens rapportering om de senaste månadernas försäljningsutveckling är i stort sett oförändrad från förra månaden och en betydligt högre andel företag än normalt fortsätter att ange att försäljningen ökat. Den samlade bedömningen av varulagrens storlek är fortsatt positiv sett i ett historiskt perspektiv och företagens förväntningar på försäljningsutvecklingen de närmaste månaderna är oförändrat optimistiska.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade
1,2 enheter i oktober, till 105,5, det vill säga klart över det historiska genomsnittet. Två av tre ingående frågor bidrar positivt; tjänsteföretagen är mer positiva om hur efterfrågan har utvecklats de senaste tre månaderna samt om utvecklingen på tre månaders sikt. Däremot är företagen något mindre positiva till hur den egna verksamheten har utvecklats de senaste månaderna.

Hushållen fortsätter att vara något mer pessimistiska än normalt om ekonomin och konfidensindikatorn ändrades ytterst marginellt i oktober, från 98,7 i september till 98,8. Fyra av fem ingående frågor lämnar i stort sett neutrala bidrag till indikatorns förändring. Hushållens syn på svensk ekonomi i nuläget är fortsatt negativ. Synen på den egna ekonomin i nuläget är oförändrat positiv, liksom inställningen till kapitalvaruinköp. Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv månaders sikt ligger kvar strax under det historiska genomsnittet. Förväntningarna på den svenska ekonomin har däremot stigit något från förra månaden och bidrar därmed positivt till förändringen i indikatorn. Sett i ett historiskt perspektiv är dock hushållen betydligt mer pessimistiska än normalt om utvecklingen i svensk ekonomi framöver.

Indikatorer

Bransch

Max-värde

Min-värde

Aug 2015

Sep 2015

Okt 2015

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

67,8

104,8

107,1

108,3

1,2

 

+

 

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

119,3

67,7

107,0

108,3

109,8

1,5

 

+

 

Tillverkningsindustri

 

119,3

 

 

64,5

 

105,5

110,8

112,0

1,2

 

++

 

Bygg- och anläggning

122,6

79,5

107,3

110,8

112,4

1,6

 

++

 

Detaljhandel

124,5

67,0

111,3

111,1

112,1

1,0

 

++

 

Privata tjänstenäringar

119,2

71,0

104,5

104,3

105,5

1,2 

 

+

 

Hushåll

120,9

47,0

99,8

98,7

98,8

0,1

 

-

 

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Ändrad metod för beräkning av hushållens inflationsförväntningar, läs mer här. Pdf, 195 kB.

Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt (procent)

Aug 2015

Sep 2015

Okt 2015

Förändring i procentenheter

Medelvärde exklusive extremvärden

1,8

1,9

2,0

0,1

Medelvärde alla svar

1,9

2,1

2,3

0,2

Median

0,8

1,0

1,5

0,5

 

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden)

 

Aug 2015

 

Sep 2015

 

Okt 2015

 

Förändring i procentenheter

 

1 års sikt

2,09

2,06

2,12

0,06

2 års sikt

2,52

2,60

2,67

0,07

5 års sikt

3,34

3,40

3,39

-0,01