2015-04-28

Konjunkturbarometern April 2015

Hushållen pessimistiska om svensk ekonomi

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i april, från 101,4 till 99,2. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar har stigit. Samtidigt har tillverkningsindustrins konfidensindikator fallit med hela 6,9 enheter. Även hushållens konfidensindikator minskade mellan mars och april.

För bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel visar konfidensindikatorerna på ett betydligt starkare läge än normalt medan hushållens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer hamnar på nivåer under det historiska genomsnittet. Läget i de privata tjänstenäringarna är något starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll hela 6,9 enheter i april. Det är tredje månaden i rad som industrins konfidensindikator faller och nivån indikerar nu ett svagare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till nedgången. Företagen är mer negativa om storleken på såväl orderstockar som färdigvarulager och förväntningarna på produktionsvolymen har justerats ned. Svagast läge rapporterar investeringsvaruindustrin. Även inom insatsvaruindustrin är läget något svagare än normalt, medan läget inom konsumtionsvaruindustrin fortfarande är starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade 4,9 enheter i april, från 105,8 till 110,7. Nivån är betydligt högre än det historiska genomsnittet vilket indikerar att läget är mycket starkare än normalt. Uppgången förklaras av mer positiva orderstocksomdömen jämfört med förra månaden. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator steg från 107,5 i mars till 111,6 i april, en nivå som indikerarar att läget är betydligt starkare än normalt. Samtliga frågor som ingår i konfidensindikatorn bidrog till uppgången. Försäljningsvolymen uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden samtidigt som omdömena om varulagren är mindre negativa och förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre månaders sikt har blivit än mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna har ökat 2,7 enheter sedan mars. Nivån på indikatorn ligger 4,4 enheter över det historiska genomsnittet och indikerar att läget är starkare än normalt. Två av tre frågor som ingår i konfidensindikatorn bidrog positivt till förändringen. Företagen är mer positiva till hur verksamheten utvecklats de senaste månaderna och efterfrågan på företagens tjänster uppges ha ökat i större omfattning. Tjänsteföretagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen de närmaste tre månaderna är ungefär oförändrade från förra månaden och lämnar ett neutralt bidrag till förändringen i konfidensindikatorn.

Efter förra månadens uppgång har hushållens konfidensindikator åter fallit tillbaka till en nivå under det historiska genomsnittet, i huvudsak beroende på att hushållen har blivit betydligt mer negativa om den svenska ekonomin, både i nuläget och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är något mindre positiv jämfört med förra månaden, liksom inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Hushållens förväntningar på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt är oförändrade från förra månaden och något mer negativa än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

feb-15

mar-15

apr-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,2

104,1

101,4

99,2

-2,2

=

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

68,4

106,4

103,2

104,2

1,0

+

Tillverkningsindustri

119,4

64,9

105,6

100,6

93,7

-6,9

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

79,7

107,9

105,8

110,7

4,9

++

Detaljhandel

124,8

67,2

108,5

107,5

111,6

4,1

++

Privata tjänstenäringar

119,6

71,7

103,7

101,7

104,4

2,7

+

Hushåll

120,6

47,6

97,6

100,4

97,1

-3,3

-

Anmärkningar:Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.