2016-03-17

Svag motivering till sänkt skatt på biodrivmedel

I regeringens förslag om sänkt energiskatt för biodrivmedel anges ingen miljömässig motivering till de lättnader som föreslås. Någon bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna – kostnaderna vägda mot nyttan – görs inte heller.

Promemorian ”Sänkt skatt på biodrivmedel" anger att både koldioxidskatten och energiskatten är att anse som miljörelaterade skatter. Samtidigt bedöms inte förslagen påverka möjligheten att nå klimat- eller förnybarhetsmål till 2020. Inga andra miljöskäl nämns som föranleder förslagen om ökade skattelättnader.

Kostnaderna, inte minst i form av förlorade skatteintäkter, ­bör vägas mot den samhällsekonomiska nyttan. Konjunkturinstitutet saknar en sådan samhällsekonomisk bedömning.