2015-05-08

Konkurrenskraftsutredning missar analys av produktionsmål

Det saknas en analys av samhälleliga för- och nackdelar med de produktionsmål för separata näringar som föreslås i Konkurrenskraftsutredningen. I övrigt är Konjunkturinstitutet positivt till flera av förslagen.

Sedan Sveriges inträde i EU har stora delar av jordbruks- och trädgårdsnäringarna uppvisat sjunkande produktionsnivåer. Konkurrenskraftsutredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna för och ta fram förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Utredningen ger en rad förslag för att förbättra jordbruks- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft. De utformas dock inte enbart för att förbättra konkurrenskraften utan även för att nå ett tänkt framtida produktionsmål för dessa näringar.

Att anlägga produktionsmål är i enlighet med utredningsdirektiven, men det saknas en analys kring för- och nackdelarna med denna typ av produktionsmål för separata näringar. Det saknas också en motivering till varför en viss målnivå kan anses vara välavvägd.

Konjunkturinstitutet är positivt till flera delar av utredningen. Förslagen om att beakta konsekvenser för näringarnas konkurrenskraft och att inom EU verka för lika tillämpning av djurlagsstiftningen är motiverade.

Förslaget om att fördela mer offentliga medel till behovsdriven forskning är dock tveksamt och argumentet om utsläppsläckage används missvisande.