2015-05-12

Otydlig strategi för god bebyggd miljö

Det är positivt med nya etappmål i strategin för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Konjunkturinstitutet anser dock att karaktären på föreslagna etappmål, åtgärder och i vissa fall styrmedel gör det svårt att bedöma om de är samhällsekonomiskt motiverade.

Att flertalet av de etappmål eller etappsmålformuleringar som Boverket föreslår inte är kvantifierbara försvårar en analys av såväl måluppfyllelse som kostnadseffektiviteten av de föreslagna åtgärderna.

I rapporten skjuts de samhällsekonomiska analyserna på framtida utvärderingar. Att samtidigt på förhand begränsa sig till vissa åtgärder och styrmedel leder knappast till kostnadseffektiva lösningar.

Distinktionen mellan vad som är åtgärd och vad som är styrmedel är också otydlig. Flertalet av de föreslagna åtgärderna har snarare karaktär av styrmedel eller fortsatta utredningar.

Trots att effekter av de föreslagna åtgärderna inte tydligt kvantifierats bedöms åtgärderna vara kostnadseffektiva. Konjunkturinstitutet menar att den bedömningen rimligen inte kan göras när konsekvenser och kostnader föreslås analyseras närmare i ett senare skede.