2021-03-31

Konjunkturläget mars 2021

Ljusare tider i sommar

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten blir dämpad det första kvartalet i år.

Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt.

Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten ligger fortfarande väl över 8 procent vid slutet av året.

Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga medel.

Nyckeltal (i procent)


2020

2021

2022

2023

2024

2025

BNP till marknadspris

–2,8

3,7

3,4

2,0

1,9

1,7

BNP per invånare

–3,7

2,9

2,6

1,3

1,2

1,1

BNP, kalenderkorrigerad

–3,1

3,6

3,4

2,2

1,9

1,9

BNP i världen

–3,6

5,5

4,0

3,3

3,2

3,2

Bytesbalans (1)

5,4

5,5

5,0

4,6

4,0

3,6

Arbetade timmar (2)

–3,8

2,5

2,9

1,2

0,8

0,7

Sysselsättning

–1,3

–0,7

1,5

1,2

0,7

0,7

Arbetslöshet (3)

8,3

8,6

7,7

7,1

7,0

7,0

Arbetsmarknadsgap (4)

–4,5

–2,7

–0,6

–0,1

0,0

0,0

BNP-gap (5)

–4,0

–2,3

–0,5

–0,1

0,0

0,0

Timlön6

2,0

2,6

2,3

2,5

3,0

3,2

Arbetskostnad per timme (2,7)

3,8

1,2

2,3

2,8

3,0

3,2

Produktivitet (2)

0,5

1,2

0,5

1,0

1,1

1,2

KPI

0,5

1,6

1,4

2,2

2,2

2,5

KPIF

0,5

1,8

1,5

2,1

2,0

2,0

Reporänta (8,9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

Tioårig statsobligationsränta (8)

0,0

0,5

0,8

1,2

1,5

1,8

Kronindex (KIX) (10)

118,5

114,4

114,6

114,5

114,4

114,7

Offentligt finansiellt sparande (1)

–3,3

–2,1

–0,6

0,3

0,3

0,4

Strukturellt sparande (11)

–1,2

–1,0

–0,3

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (1)

40,5

38,9

36,1

34,1

33,3

32,7

 1. Procent av BNP.
 2. Kalenderkorrigerad.
 3. Procent av arbetskraften.
 4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
 5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
 6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
 7. Avser anställdas timmar.
 8. Procent.
 9. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
 10. Index 1992-11-18=100.
 11. Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX KLmar2021_INT.pptx Powerpoint, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_MEP.pptx Powerpoint, 786.1 kB. 786.1 kB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_OFF.pptx Powerpoint, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_OSP.pptx Powerpoint, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_presskonferns.pptx Powerpoint, 2 MB. 2 MB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_SAM.pptx Powerpoint, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-30 15.32
PPTX KLmar2021_SVE.pptx Powerpoint, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-03-30 15.32
XLSX DiagramunderlagMar2021.xlsx Excel, 487.2 kB. 487.2 kB 2021-04-01 13.52