2020-03-26

Konjunkturbarometern mars 2020

Hushållens indikator föll kraftigt i mars

På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En klar majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19. Hade istället en majoritet av företagen besvarat enkäten i slutet av insamlingsperioden hade resultaten sannolikt varit mer negativa. För hushållen är bilden delvis annorlunda då hushållens enkätsvar är jämnt fördelade över hela insamlingsperioden. Läs mer i fördjupningen När i månaden svarar företagen och hushållen på enkäten? Pdf, 223 kB.

Barometerindikatorn föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars. Indikatorn befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll med nästan fyra enheter till 100,7 och pekar på ett normalstarkt läge. Nedgången i indikatorn förklaras av svaga produktionsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll med drygt en enhet och ligger i nivå med det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av mer pessimistiska anställningsplaner de närmaste tre månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med drygt tre enheter till 104,9 men är ändå den sektor som uppvisar det starkaste läget. Nedgången förklaras av dystrare förväntningar på kommande månaders försäljningsvolym.

Tjänstesektorns konfidensindikator är den indikator i näringslivet som föll kraftigast i mars och pekar på ett mycket svagt stämningsläge. Fallet i indikatorn beror på företagens pessimistiska förväntningar på de kommande månadernas efterfrågan.

I likhet med tjänstesektorn föll hushållens indikator kraftigt i mars och befinner sig på sin lägsta punkt sedan december 2012. Den kraftiga nedgången förklaras främst av en mindre positiv syn på den egna ekonomin nu jämfört med för ett år sedan.

Nya frågor i april

I april kommer Konjunkturinstitutet, på grund av sjukdomen covid-19, att ställa extrafrågor till företag och hushåll. Resultaten från dessa frågor publiceras, i samband med nästa Konjunkturbarometer, den 29 april.

Indikatorer


Jan

2020

Feb

2020

Mar

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

97,2

98,7

92,4

-6,3

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

102,2

104,4

100,7

-3,7

=

Bygg- & anläggning

101,9

100,9

99,7

-1,2

=

Detaljhandel

109,8

108,1

104,9

-3,2

+

Tjänstesektorn

93,1

91,4

85,3

-6,1

--

Hushåll

92,8

98,5

89,6

-8,9

--

Mikroindex hushåll

93,1

96,7

88,6

-8,1

--

Makroindex hushåll

88,6

90,1

85,2

-4,9

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.