2020-02-27

Konjunkturbarometern februari 2020

Barometerindikatorn steg till normal nivå i februari

Barometerindikatorn steg ytterligare i februari, till 99,1 från 97,3 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras av starkare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg ytterligare i februari efter en stor uppgång i januari. Indikatorn har stigit med nästan tio enheter de senaste två månaderna och pekar på ett starkare läge än normalt. Uppgången i konfidensindikatorn förklaras av ljusare produktionsplaner samt en positivare bild av färdigvarulagren.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk marginellt, men ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek är starkare än normalt medan anställningsplanerna är pessimistiska och pekar på en viss minskning av antalet anställda framöver.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med 0,8 enheter, från 109,4 till 108,6, men är trots det den sektor i näringslivet som uppvisar det starkaste läget. De mest positiva signalerna kommer från dagligvaruhandeln medan sällanköps- och motorfordonshandeln är mer dämpade.

Även tjänstesektorns konfidensindikator föll något i februari och fortsätter att peka på ett svagt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Efterfrågan av tjänster uppges visserligen ha ökat något de senaste månaderna och den egna verksamheten bedöms ha förbättrats, men i mindre utsträckning än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg jämförelsevis mycket i februari, från 92,7 till 98,5. Indikatorns nivå är den högsta uppmätta sedan september 2018 men pekar trots detta på ett något svagare stämningsläge än normalt. Den starka uppgången beror på en mer positiv syn på utvecklingen av den egna ekonomin.

Fördjupning

Urvalsminskning i Konjunkturbarometern företag Pdf, 285 kB.

Indikatorer


Dec

2019

Jan

2020

Feb

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

93,6

97,3

99,1

1,8

=

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

95,1

102,3

104,7

2,4

+

Bygg- & anläggning

102,5

102,0

101,2

-0,8

+

Detaljhandel

109,9

109,4

108,6

-0,8

+

Tjänstesektorn

91,1

93,2

91,8

-1,4

-

Hushåll

94,7

92,7

98,5

5,8

-

Mikroindex hushåll

98,2

93,0

96,6

3,6

-

Makroindex hushåll

87,2

88,6

89,9

1,3

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.